Language of document :

2018. december 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-808/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Condou-Durande, Tokár A. és J. Tomkin, meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bizottság kéri a Bíróságot, hogy

állapítsa meg, hogy Magyarország azzal, hogy

előírja, hogy a menedékjog iránti kérelmet a menekültügyi hatóság előtt személyesen, kizárólag a tranzitzónákban lehet benyújtani, amelyekbe a belepés lehetőségét kisszámú személyre korlátozza,

főszabályként alkalmaz egy különleges eljárást, amelynek során nincsenek biztosítva a 2013/32 irányelvben1 rögzített garanciák,

előírja, hogy valamennyi menedékkérőre (kivéve a 14 éven aluli gyermekeket) olyan eljárást kell alkalmazni, amelynek eredményeként őket a menekültügyi eljárás teljes tartama alatt kötelezően őrizetben kell tartani a tranzitzónákban, olyan létesítményekben, amelyeket csak Szerbia irányába hagyhatnak el, valamint azzal, hogy az ilyen őrizet tekintetében nem biztosította a 2013/33 irányelvben2 előírt garanciákat,

a területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat a 2008/115 irányelv3 5. cikkében, 6. cikkének (1) bekezdésében, 12. cikkének (1) bekezdésében és 13. cikkének (1) bekezdésében foglalt eljárások és garanciák biztosítása nélkül a határkerítés túloldalára kíséri,

elmulasztotta a 2013/32 irányelv 46. cikke (5) bekezdésének a nemzeti jogba való átültetését, valamint olyan rendelkezéseket fogadott el, amelyek eltérnek az automatikus halasztó hatály általános szabályától olyan helyzetek vonatkozásában, amelyek nem tartoznak ezen irányelv 46. cikke (6) bekezdésének hatálya alá,

nem teljesítette az Alapjogi Charta 6., 18. és 47. cikkével összefüggésben értelmezett, a 2013/32/EU irányelv 3., 6. cikkéből, 24. cikkének (3) bekezdéséből, 43. cikkéből valamint 46. cikkének (5) és (6) bekezdéséből, a 2013/33/EU irányelv 2. cikkének h) pontjából, 8., 9., 11. cikkéből, valamint a 2008/115/EU irányelv 5. cikkéből, 6. cikkének (1) bekezdéséből, 12. cikkének (1) bekezdéséből és 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság véleménye szerint Magyarország azzal, hogy előírja, hogy ,a menedékjog iránti kérelmet a menekültügyi hatóság előtt személyesen, kizárólag a tranzitzónában lehet benyújtani, amelybe a belepés lehetőségét kis számú személyre korlátozza, megsérti a 2013/32 irányelv 3. és 6. cikkét. Ezzel ugyanis Magyarország nem biztosítja a nemzetközi védelmet kérelmezők számára a menekültügyi eljáráshoz való tényleges hozzáférést.

A Bizottság véleménye szerint a menedékjogról szóló törvény azon rendelkezéseiből, amelyek értelmében a kérelmezők kötelesek tranzitzónán belül tartózkodni a nemzetközi védelem iránti kérelmük elbírálásának ideje alatt, az következik, hogy Magyarországon minden menedékkérőt rendszeresen őrizetbe vesznek, ami nincs összhangban a 2013/33 irányelv követelményeivel.

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy Magyarország azzal, hogy a területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat a 2008/115 irányelvben foglalt eljárások és garanciák biztosítása nélkül a határkerítés túloldalára kíséri, nem teljesítette a 2008/115 irányelv 5. cikkéből, 6. cikkének (1) bekezdéséből, 12. cikkének (1) bekezdéséből és 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A Bizottság azt az álláspontot képviseli, hogy mivel az alaptalanként elutasított kérelmek bírósági felülvizsgálata esetén a menedékjogról szóló törvény megszüntette a kereset automatikus halasztó hatályát előíró rendelkezést, Magyarország nem ültette át a nemzeti jogba a 2013/32 irányelv 46. cikke (5) bekezdésében rögzített általános szabályt.

A Bizottság továbbá fenntartja álláspontját, hogy Magyarország megsérti a 2013/32 irányelv 46. cikkének (5) és (6) bekezdését, mivel az elutasított nemzetközi védelem iránti kérelmek esetében a menekültjogról szóló törvény nem biztosítja egyértelműen a halasztó hatály kérésének lehetőségét. Ezért nincs biztosítva a kérelmezők joga, hogy a jogorvoslati kérelem elbírálásáig Magyarország területén maradjanak, mivel az elutasító döntés a kereset beadására való tekintet nélkül végrehajtható.

____________

1 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013, L 180., 60. o.)

2 A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013, L 180., 96. o.)

3 A harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárások szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008, L 348., 98. o.)