Language of document :

2018 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija

(Byla C-808/18)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande, A. Tokár ir J. Tomkin

Atsakovė: Vengrija

Ieškovės reikalavimai

Komisija Bendrojo Teismo prašo:

a)    pripažinti, kad Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2013/32/ES1 3, 6 straipsnius, 24 straipsnio 3 dalį, 43 straipsnį ir 46 straipsnio 5 ir 6 dalis, Direktyvos 2013/33/ES2 2 straipsnio h punktą, 8, 9 ir 11 straipsnius ir Direktyvos 2008/115/EB3 5 straipsnį, 6 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį, visas šias nuostatas siejant su Pagrindinių teisių chartijos 6, 18 ir 47 straipsniais, nes:

nustatė, kad prašymas suteikti prieglobstį turi būti pateiktas asmeniškai kompetentingai institucijai ir išimtinai tranzito zonose, į kurias patekti ji leidžia tik nedideliam asmenų skaičiui,

specialiąją procedūrą taiko kaip bendrąją taisyklę ir neužtikrina Direktyvoje 2013/32 nustatytų garantijų,

nurodė, kad visiems prieglobsčio prašantiems asmenims (išskyrus jaunesnius kaip 14 metų nepilnamečius) turi būti taikoma procedūra, pagal kurią per visą procedūrą dėl prieglobsčio jie turi likti sulaikyti tranzito zonų patalpose, iš kurių gali išvykti tik į Serbiją, ir tokiam sulaikymui netaikė Direktyvoje 2013/33 nustatytų garantijų;

jos teritorijoje neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius perkėlė į kitą sienos užtvaros pusę nesilaikydama Direktyvos 2008/115 5 straipsnyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos ir garantijų,

į nacionalinę teisę neperkėlė Direktyvos 2013/32 46 straipsnio 5 dalies ir priėmė nuostatas, nukrypstančias nuo bendrosios automatinio stabdomojo poveikio taisyklės tai atvejais, kai netaikoma tos direktyvos 46 straipsnio 6 dalis.

b)    Priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad Vengrija pažeidė Direktyvos 2013/32 3 ir 6 straipsnius, nes nustatė, kad prieglobsčio prašymas turi būti pateiktas kompetentingai valdžios institucijai asmeniškai ir tik tranzito zonoje, į kurią leidžiama patekti tik nedideliam asmenų skaičiui, ir taip tarptautinės apsaugos prašantiems asmenims nesuteikė galimybės veiksmingai pasinaudoti prieglobsčio procedūra.

Komisija teigia, kad remiantis Įstatymo dėl teisės į prieglobstį nuostatomis, pagal kurias prieglobsčio prašantys asmenys privalo likti tranzito zonose, kol bus priimtas sprendimas dėl jų tarptautinės apsaugos prašymo, darytina išvada, jog visi prieglobsčio prašytojai Vengrijoje sistemingai sulaikomi, o tai prieštarauja Direktyvos 2013/33 reikalavimams.

Be to Komisija mano, kad Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/115 5 straipsnį, 6 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį jos teritorijoje neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius perkėlė į kitą sienos užtvaros pusę nesilaikydama toje direktyvoje nustatytos tvarkos ir garantijų.

Anot Komisijos, Vengrija neperkėlė į nacionalinę teisę Direktyvos 2013/32 46 straipsnio 5 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, nes Įstatyme dėl teisės į prieglobstį teisės panaikino nuostatą, įtvirtinančią ieškinio automatinį stabdomąjį poveikį tais atvejais, kai teikiamas administracinis skundas dėl sprendimo netenkinti prašymo kaip nepagrįsto.

Be to, Komisija teigia, kad Vengrija pažeidė Direktyvos 2013/32 46 straipsnio 5 ir 6 dalis, nes tuo atveju, kai netenkinamas prašymas dėl tarptautinės apsaugos, Įstatyme dėl teisės į prieglobstį nenustatyta aiški galimybė taikyti ieškinio stabdomąjį poveikį. Todėl neužtikrinama prieglobsčio prašančių asmenų teisė likti Vengrijos teritorijoje, kol bus išnagrinėtas ieškinys, nes sprendimas atmesti prašymą turi būti vykdomas neatsižvelgiant į tai, kad pateiktas ieškinys.

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013, p. 60).

2 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013, p. 96).

3 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008, p. 98).