Language of document :

Žaloba podaná 21. decembra 2018 – Európska komisia/Maďarsko

(vec C-808/18)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Condou-Durande, A. Tokár a J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

a)    určil, že Maďarsko si nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 3 a 6, článku 24 ods. 3, článku 43 a článku 46 ods. 5 a 6 smernice 2013/32/EÚ1 , článku 2 písm. h), článkov 8, 9 a 11 smernice 2013/33/EÚ2 a z článku 5, článku 6 ods. 1, článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 1 smernice 2008/115/ES3 , a to v spojení s článkami 6, 18 a 47 Charty základných práv tým, že:

stanovilo, že žiadosť o azyl musí byť podaná osobne na orgán príslušný pre azylové veci a výlučne v tranzitných zónach, do ktorých je prístup obmedzený len pre malý počet osôb,

všeobecne uplatnilo osobitné konanie, v ktorom nie je zabezpečené dodržanie záruk stanovených v smernici 2013/32,

nariadilo, aby sa na všetkých žiadateľov o azyl (s výnimkou osôb mladších ako 14 rokov) uplatňovalo konanie, v dôsledku ktorého sú žiadatelia povinne zaistení v tranzitných zónach počas celého azylového konania, a to v zariadeniach, ktoré možno opustiť len smerom do Srbska bez toho, aby sa pri takomto zaistení uplatnili záruky stanovené v smernici 2013/33,

premiestnilo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nachádzajú na jeho území neoprávnene, na druhú stranu hraničného oplotenia bez dodržania postupov a záruk stanovených v článku 5, článku 6 ods. 1, článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 1 smernice 2008/115,

neprebralo do svojho vnútroštátneho právneho poriadku článok 46 ods. 5 smernice 2013/32 a prijalo ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od všeobecného pravidla o automatickom odkladnom účinku v situáciách, ktoré nie sú zahrnuté do článku 46 ods. 6 tejto smernice;

b)    uložil Maďarsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že Maďarsko tým, že stanovilo, že žiadosť o azyl musí byť osobne podaná na orgán príslušný pre azylové veci a výlučne v tranzitných zónach, do ktorých je prístup obmedzený len pre malý počet osôb, porušilo články 3 a 6 smernice 2013/32. Maďarsko tak žiadateľom o medzinárodnú ochranu nezaručuje účinný prístup k azylovému konaniu.

Komisia sa domnieva, že z ustanovení zákona o azyle, podľa ktorých sú žiadatelia povinní zostať v tranzitných zónach až do rozhodnutia o ich žiadosti o medzinárodnú ochranu vyplýva, že všetci žiadatelia o azyl sú systematicky zaistení, čo je v rozpore s požiadavkami smernice 2013/33.

Komisia sa ďalej domnieva, že Maďarsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 5, článku 6 ods. 1, článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 1 smernice 2008/115 tým, že premiestňuje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú na jeho území neoprávnene, na druhú stranu hraničného oplotenia bez dodržania postupov a záruk stanovených v smernici 2008/115.

Podľa Komisie Maďarsko neprebralo do vnútroštátneho právneho poriadku všeobecné pravidlo stanovené v článku 46 ods. 5 smernice 2013/32, keďže zo zákona o azyle bolo pre prípady, ak je proti zamietnutiu neodôvodnenej žiadosti podaná správna žaloba, odstránené ustanovenie, ktoré opravnému prostriedku priznávalo automatický odkladný účinok.

Komisia ďalej tvrdí, že Maďarsko porušuje článok 46 ods. 5 a 6 smernice 2013/32, keďže zákon o azyle v prípade zamietnutia žiadosti o medzinárodnú ochranu nestanoví jednoznačne, že možno požiadať o odkladný účinok. V dôsledku toho nie je zaručené právo žiadateľov o azyl zostať na maďarskom území, pokiaľ nebude známy výsledok konania o opravnom prostriedku, keďže zamietavé rozhodnutie je vykonateľné bez ohľadu na to, či je podaný opravný prostriedok.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 96).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).