Language of document :

Talan väckt den 21 december 2018 – Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-808/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Condou-Durande, A. Tokár och J. Tomkin)

Svarande: Ungern

Sökandens yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3, 6, 24.3, 43 och 46.5 och 46.6 i direktiv 2013/32/EU(1 ), artiklarna 2 h, 8, 9 och 11 i direktiv 2013/33/EU(2 ) och artiklarna 5, 6.1, 12.1 och 13.1 i direktiv 2008/115/EG(3 ), varav samtliga har anknytning till artiklarna 6, 18 och 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, genom att

fastställa att en asylansökan måste göras personligen vid den behöriga asylmyndigheten och uteslutande inom transitområden, till vilka endast ett begränsat antal personer äger tillträde,

tillämpa ett särskilt förfarande, under vilket det inte säkerställs att garantierna i direktiv 2013/32 iakttas, på ett generellt sätt,

förordna att samtliga asylsökande (med undantag för de som är yngre än 14 år) ska underkastas ett förfarande till följd av vilket de asylsökande måste interneras inom transitområden under hela asylförfarandet, i anläggningar som de endast kan lämna genom att bege sig i riktning mot Serbien, utan att ha säkerställt att de garantier som föreskrivs i direktiv 2013/33 gäller för interneringen,

föra över de tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på territoriet till andra sidan gränsstängslet, utan att iaktta de förfaranden och garantier som föreskrivs i artiklarna 5, 6.1, 12.1 och 13.1 i direktiv 2008/115,

underlåta att införliva artikel 46.5 i direktiv 2013/32 med den nationella lagstiftningen och genom att anta bestämmelser som avviker från den allmänna regeln om automatisk suspensiv verkan i situationer som inte omfattas av artikel 46.6 i detta direktiv,

förplikta Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att Ungern har åsidosatt artiklarna 3–6 i direktiv 2013/32 genom att fastställa att en asylansökan måste göras personligen vid den behöriga asylmyndigheten och uteslutande inom transitområden, till vilka endast ett begränsat antal personer äger tillträde. Därmed garanterar Ungern inte att de personer som ansöker om internationellt skydd verkligen ges tillgång till ett asylförfarande.

Kommissionen är av uppfattningen att de bestämmelser i asyllagen enligt vilka de asylsökande är tvungna att stanna kvar inom transitområdena i väntan på att prövningen av deras ansökan om internationellt skydd ska vara avslutad leder till att Ungern systematiskt internerar samtliga asylsökande, vilket inte är förenligt med vad som föreskrivs i direktiv 2013/33.

Dessutom anser kommissionen att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 5, 6.1, 12.1 och 13.1 i direktiv 2008/115 genom att föra över de tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på territoriet till andra sidan gränsstängslet, utan att iaktta de förfaranden och garantier som föreskrivs i detta direktiv.

Enligt kommission har Ungern inte införlivat den allmänna regeln i artikel 46.5 i direktiv 2013/32 med den nationella rättsordningen, eftersom man i asyllagen har tagit bort den bestämmelse som angav att ett överklagande till domstol har suspensiv verkan, för de fall då en förvaltningsrättslig talan förs mot ett beslut om avslag på en ansökan.

Därutöver hävdar kommissionen att Ungern åsidosätter artikel 46.5 och 46.6 i direktiv 2013/32, därför att asyllagen inte tydligt anger att det finns en möjlighet att ansöka om suspensiv verkan i ett fall då en ansökan om internationellt skydd avslås. De sökandes rätt att stanna kvar i Ungern fram till det att överklagandet har avgjorts garanteras således inte, eftersom avslagsbeslutet är verkställbart oberoende av om det överklagats till domstol.

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 60).

(2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 96).

(3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 2008, s. 98).