Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 31. ledna 2019 – Direktor na Teritorialna direkcia Yugozapadna Agencia „Mitnici“ pravopriemnik na Mitnica Aerogara Sofia v. „Curtis Balkan“ EOOD

(Věc C-76/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Direktor na Teritorialna direkcia Yugozapadna Agencia „Mitnici“ pravopriemnik na Mitnica Aerogara Sofia

Odpůrce: „Curtis Balkan“ EOOD

Předběžné otázky

Musí být čl. 158 odst. 3 nařízení č. 2454/931 vykládán v tom smyslu, že stanoví samostatný základ pro opravu celní hodnoty připočtením licenčních poplatků k ceně dováženého zboží, která skutečně byla nebo má být zaplacena, bez ohledu na pravidlo stanovené v článku 157 nařízení č. 2454/93?

Musí být čl. 158 odst. 3 nařízení č. 2454/93 vykládán v tom smyslu, že pro opravu celní hodnoty upravuje dva alternativní skutkové stavy: zaprvé ten, že takové licenční poplatky, jako jsou poplatky v projednávané věci, se vztahují částečně na dovážené zboží a částečně na jiné složky, které byly po dovozu ke zboží připojeny, a zadruhé ten, že se licenční poplatky vztahují na služby poskytnuté po dovozu?

Musí být čl. 158 odst. 3 nařízení 2454/93 vykládán v tom smyslu, že pro opravu celní hodnoty upravuje tři skutkové stavy: zaprvé ten, že se licenční poplatky vztahují částečně na dovážené zboží a částečně na jiné složky, které byly po dovozu ke zboží připojeny; zadruhé ten, že se licenční poplatky vztahují částečně na dovážené zboží a částečně na služby poskytnuté po dovozu; zatřetí ten, že se licenční poplatky vztahují částečně na dovážené zboží a částečně na jiné složky, které byly po dovozu ke zboží připojeny, nebo na služby poskytnuté po dovozu?

Musí být čl. 158 odst. 3 nařízení č. 2454/93 vykládán v tom smyslu, že připouští opravu celní hodnoty vždy, je-li prokázáno, že se zaplacené licenční poplatky vztahují na služby poskytnuté po dovozu hodnoceného zboží, přičemž se v projednávané věci jedná o takové služby, které jsou bulharské společnosti poskytovány americkou společností (které jsou spojeny s výrobou a řízením), nezávisle na tom, zda jsou splněny podmínky pro provedení opravy podle článku 157 nařízení 2454/93?

Musí být čl. 158 odst. 3 nařízení č. 2454/93 vykládán v tom smyslu, že představuje zvláštní případ opravy celní hodnoty podle ustanovení a za podmínek článku 157 nařízení 2454/93, přičemž tato zvláštnost spočívá v tom, že se licenční poplatek vztahuje na hodnocené zboží pouze částečně a musí být tedy přiměřeně rozvržen?

Musí být čl. 158 odst. 3 nařízení č. 245[4]/93 vykládán v tom smyslu, že se použije také v případě, platí-li kupující odměnu nebo licenční poplatky třetí osobě?

V případě kladné odpovědi na obě předchozí otázky, musí soud při přiměřeném rozvržení licenčního poplatku podle čl. 158 odst. 3 nařízení č. 2454/93 zkoumat, zda jsou splněny obě podmínky čl. 157 odst. 2, a sice že se licenční poplatek, byť jen částečně, vztahuje na dovážené zboží a že jeho úhrada je podmínkou prodeje tohoto zboží, a pokud ano, musí být při tomto posouzení dodrženo ustanovení článku 160, podle něhož jsou splněny podmínky čl. 157 odst. 2, pokud prodávající nebo osoba, která je s ním ve spojení, vyžaduje platbu od kupujícího?

Lze článek 160 nařízení č. 2454/93 použít pouze na základní situaci podle článku 157 nařízení č. 2454/93, kdy jsou licenční poplatky hrazeny třetí osobě a vztahují se zcela na hodnocené zboží, nebo také na případy, kdy se licenční poplatky vztahují pouze částečně na dovážené zboží?

Musí být článek 160 nařízení 2454/93 vykládán v tom smyslu, že pod pojmem „spojení“ mezi poskytovatelem licence a prodávajícím je nutno chápat případy, kdy je poskytovatel licence s kupujícím ve spojení, neboť prostřednictvím kupujícího vykonává přímý dohled překračující rámec kontroly kvality, nebo musí být vykládán v tom smyslu, že výše popsané spojení mezi poskytovatelem licence a kupujícím nepostačuje pro domněnku (nepřímého) spojení mezi poskytovatelem licence a prodávajícím, zejména pokud posledně jmenovaný popírá, že by ceny za objednávky kupujícího za dovážené zboží závisely na platbě licenčních poplatků a zároveň zpochybňuje, že by poskytovatel licence byl schopen jeho činnost řídit či omezovat?

Musí být článek 160 nařízení č. 2454/93 vykládán v tom smyslu, že umožňuje opravu celní hodnoty pouze v případě, kdy jsou splněny obě podmínky uvedené v článku 157 nařízení č. 2454/93, a sice že se licenční poplatky hrazené třetí osobě týkají hodnoceného zboží a jsou hrazeny podle podmínek prodeje tohoto zboží a navíc je splněna podmínka, že prodávající nebo osoba, která je s ním ve spojení, platbu těchto licenčních poplatků od kupujícího vyžaduje?

Je požadavek čl. 157 odst. 2 první odrážky nařízení č. 2454/93, aby se licenční poplatky týkaly hodnoceného zboží, považován za splněný, pokud existuje takový nepřímý vztah mezi licenčními poplatky a dováženým zboží, jako v projednávané věci, jestliže je hodnocené zboží součástí licencovaného konečného výrobku?

____________

1 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Komise (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. 1993, L 253, s. 1).