Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 31.1.2019 – Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya ”Mitnitsi”, jolle Mitnitsa Aerogara Sofian oikeudet ovat siirtyneet v. Curtis Balkan EOOD

(asia C-76/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven administrativen sad

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya ”Mitnitsi”, jolle Mitnitsa Aerogara Sofian oikeudet ovat siirtyneet

Vastapuoli: Curtis Balkan EOOD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 2454/931 158 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä säädetään tullausarvon oikaisemisen itsenäisestä perusteesta, jonka mukaan rojaltit ja lisenssimaksut lisätään maahantuoduista tavaroista tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan asetuksen N:o 2454/93 157 artiklan säännöstä huolimatta?

Onko asetuksen N:o 245[4]/93 158 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä säädetään tullausarvon oikaisemisen osalta kahdesta vaihtoehtoisesta tilanteesta: ensinnäkin siitä, että nyt käsiteltävien kaltaiset rojaltit ja lisenssimaksut osittain liittyvät maahantuotuihin tavaroihin ja osittain tavaroihin tuonnin jälkeen lisättyihin muihin aineksiin, ja toiseksi siitä, että rojaltit ja lisenssimaksut liittyvät tuonnin jälkeisiin palveluihin?

Onko asetuksen N:o 245[4]/93 158 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä säädetään tullausarvon oikaisemisen osalta kolmesta tilanteesta: ensinnäkin siitä, että rojaltit ja lisenssimaksut osittain liittyvät maahantuotuihin tavaroihin ja osittain tavaroihin tuonnin jälkeen lisättyihin muihin aineksiin; toiseksi siitä, että rojaltit ja lisenssimaksut osittain liittyvät maahantuotuihin tavaroihin ja osittain tuonnin jälkeisiin palveluihin; kolmanneksi siitä, että rojaltit ja lisenssimaksut osittain liittyvät maahantuotuihin tavaroihin ja osittain tavaroihin tuonnin jälkeen lisättyihin muihin aineksiin tai tuonnin jälkeisiin palveluihin?

Onko asetuksen N:o 24584]/93 158 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä sallitaan tullausarvon oikaiseminen aina silloin, kun todetaan, että maksetut rojaltit ja lisenssimaksut liittyvät arvonmäärityksen kohteena olevien sellaisten tavaroiden tuonnin jälkeisiin palveluihin, jotka ovat konkreettisessa tapauksessa tavaroita, joita amerikkalainen yhtiö antaa bulgarialaisen yhtiön käytettäviksi (ja nämä yhtiöt ovat keskenään etuyhteydessä valmistuksen ja hallinnon osalta), riippumatta siitä, täyttyvätkö asetuksen N:o 2454/93 157 artiklassa säädetyt oikaisemisen edellytykset?

Onko asetuksen N:o 245[4]/93 158 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että se on tullausarvon säännöksen mukaisen oikaisemisen erityistapaus asetuksen N:o 2454/93 157 artiklan edellytysten täyttyessä, missä yhteydessä erityisyys perustuu vain siihen, että rojalti tai lisenssimaksu liittyy vain osittain arvonmäärityksen kohteena oleviin tavaroihin, joten se on eriteltävä asianmukaisesti?

Onko asetuksen N:o 245[4]/93 158 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että se on sovellettavissa myös silloin, jos ostaja maksaa korvauksen, rojaltin tai lisenssimaksun kolmannelle osapuolelle?

Jos molempiin edellä mainittuihin kysymyksiin vastataan myöntävästi, onko tuomioistuimen tutkittava rojaltin tai lisenssimaksun asetuksen N:o 2454/93 158 artiklan 3 kohdan mukaisen asianmukaisen erittelyn yhteydessä, täyttyvätkö 157 artiklan 2 kohdan molemmat edellytykset, eli että rojalti tai lisenssimaksu edes vain osittain liittyy maahantuotuihin tavaroihin ja että sen maksaminen muodostaa kyseisten tavaroiden myyntiehdon, ja mikäli näin on, onko tässä arvioinnissa otettava huomioon 160 artiklan säännös, jonka mukaan 157 artiklan 2 kohdassa säädettyjen edellytysten katsotaan täyttyneen, jos myyjä tai myyjään etuyhteydessä oleva henkilö pyytää ostajaa suorittamaan tämän maksun?

Onko asetuksen N:o 2454/93 160 artikla sovellettavissa vain asetuksen N:o 2454/93 157 artiklan perussääntöön, jos rojaltit tai lisenssimaksut on maksettava jollekin kolmannelle osapuolelle ja jos ne liittyvät kokonaan arvonmäärityksen kohteena olevaan tavaraan, vai myös niissä tapauksissa, joissa rojaltit tai lisenssimaksut vain osittain liittyvät maahantuotuun tavaraan?

Onko asetuksen N:o 2454/93 160 artiklaa tulkittava siten, että lisenssinantajan ja myyjän välisen ”etuyhteyden” käsitteellä on ymmärrettävä tarkoitettavan tilanteita, joissa lisenssinantaja on etuyhteydessä myyjään, koska se kohdistaa myyjään välitöntä valvontaa, joka ylittää laadunvalvonnan, vai onko sitä tulkittava siten, että edellä kuvatun kaltainen lisenssinantajan ja myyjän välinen etuyhteys ei riitä, jotta olisi katsottava, että kyseessä olisi (välillinen) etuyhteys lisenssinantajan ja myyjän kesken, erityisesti silloin, jos viimeksi mainittu kiistää sen, että hinnat, joita maksettiin ostajan tilauksista maahantuotujen tavaroiden osalta, olisivat riippuneet rojaltien tai lisenssimaksujen maksamisesta, ja kiistää senkin, että lisenssinantaja olisi siinä asemassa, että se voi ohjata liiketoiminnallisesti sen toimintaa tai rajoittaa sitä?

Onko asetuksen N:o 2454/93 160 artiklaa tulkittava siten, että siinä sallitaan tullausarvon oikaiseminen vain silloin, jos molemmat asetuksen N:o 2454/93 157 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, eli rojalti tai lisenssimaksu, joka maksetaan kolmannelle osapuolelle, liittyy arvonmäärityksen kohteena oleviin tavaroihin ja muodostaa kyseisten tavaroiden myyntiehdon, ja lisäksi täyttyy edellytys, jonka mukaan myyjä tai myyjään etuyhteydessä oleva henkilö pyytää ostajaa suorittamaan tämän maksun?

Onko katsottava, että asetuksen N:o 2454/93 157 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen edellytys, jonka mukaan rojaltin tai lisenssimaksun on liityttävä arvonmäärityksen kohteena oleviin tavaroihin, täyttyy, jos rojalti tai lisenssimaksu ja maahantuodut tavarat ovat välillisessä yhteydessä, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, jossa arvonmäärityksen kohteena olevat tavarat ovat lisensoidun lopputuotteen aineksia?

____________

1 Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 2454/93 (EYVL 1993, L 253, s. 1).