Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. siječnja 2019. uputio Vrhoven administrativen sad (Bugarska) – Direktor na Teritorialna direkcia Yugozapadna Agencia „Mitnici” pravopriemnik na Mitnica Aerogara Sofia protiv „Curtis Balkanˮ EOOD

(predmet C-76/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Direktor na Teritorialna direkcia Yugozapadna Agencia „Mitnici” pravopriemnik na Mitnica Aerogara Sofia

Druga stranka u kasacijskom postupku: „Curtis Balkan” EOOD

Prethodna pitanja

Treba li članak 158. stavak 3. Uredbe br. 2454/931 tumačiti na način da čini samostalnu osnovu za prilagodbu carinske vrijednosti pribrajanjem tantijema i licencijskih naknada cijeni koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za uvezenu robu, neovisno o pravilu iz članka 157. Uredbe br. 2454/93?

Treba li članak 158. stavak 3. Uredbe br. 2454/93 tumačiti na način da se njime za prilagodbu carinske vrijednosti utvrđuju dvije alternativne situacije: s jedne strane, situacija u kojoj se tantijeme i licencijske naknade, kao one o kojima je riječ, odnose djelomično na uvezenu robu, a djelomično na druge sastojke ili dodatne dijelove, koji su robi dodani nakon uvoza, i s druge strane, situacija u kojoj se tantijeme i licencijske naknade odnose na radnje ili usluge poslije uvoza?

Treba li članak 158. stavak 3. Uredbe br. 2454/93 tumačiti na način da se njime za prilagodbu carinske vrijednosti utvrđuju tri situacije: kao prvo, situacija u kojoj se tantijeme i licencijske naknade odnose djelomično na uvezenu robu, a djelomično na druge sastojke ili dodatne dijelove, koji se robi dodaju nakon uvoza; kao drugo, situacija u kojoj se tantijeme i licencijske naknade odnose djelomično na uvezenu robu, a djelomično na radnje ili usluge poslije uvoza; kao treće, situacija u kojoj se tantijeme i licencijske naknade odnose djelomično na uvezenu robu, a djelomično na druge sastojke ili dodatne dijelove, koji se robi dodaju nakon uvoza, ili na radnje ili usluge poslije uvoza?

Treba li članak 158. stavak 3. Uredbe br. 2454/93 tumačiti na način da uvijek dopušta prilagodbu carinske vrijednosti ako nije sporno da se plaćene tantijeme i licencijske naknade odnose na radnje ili usluge poslije uvoza robe koja se procjenjuje, što je u konkretnom slučaju roba koju bugarskom društvu na raspolaganje stavlja američko društvo (koja su povezana proizvodnjom i upravljanjem), neovisno o tome jesu li ispunjene pretpostavke za prilagodbu u skladu s člankom 157. Uredbe br. 2545/93?

Treba li članak 158. stavak 3. Uredbe br. 2454/93 tumačiti na način da čini posebni slučaj prilagodbe carinske vrijednosti u skladu s odredbom članka 157. Uredbe br. 2454/93 i pod pretpostavkama iz članka 157., pri čemu se posebnost sastoji samo u tome da se tantijema i licencijska naknada samo djelomično odnosi na robu koja se procjenjuje, tako da se ta tantijema ili licencijska naknada treba ravnomjerno raspodijeliti?

Treba li članak 158. stavak 3. Uredbe br. 2454/93 tumačiti na način da je primjenjiv i u slučaju ako kupac naknadu ili tantijemu i licencijsku naknadu plaća trećoj osobi?

Treba li sud, ako je odgovor na oba prethodna pitanja potvrdan, u slučaju odgovarajuće raspodjele tantijeme i licencijske naknade u skladu s člankom 158. stavkom 3. Uredbe br. 2454/93 ispitati jesu li ispunjene obje pretpostavke iz članka 157. stavka 2., naime, da se tantijema i licencijska naknada pa makar i samo djelomično odnosi na uvezenu robu i da se treba platiti kao uvjet za prodaju te robe, i ako da, mora li pri tom ispitivanju uzeti u obzir odredbu članka 160., prema kojoj su pretpostavke iz članka 157. stavka 2. ispunjene ako prodavatelj ili s njim povezana osoba zahtijeva plaćanje od kupca?

Je li članak 160. Uredbe br. 2454/93 primjenjiv samo na načelnu odredbu članka 157. Uredbe br. 2454/93 kada se tantijeme i licencijske naknade trebaju platiti trećoj osobi te se u cijelosti odnose na robu koja se procjenjuje, ili je primjenjiv i u slučajevima kada se tantijeme i licencijske naknade samo djelomično odnose na uvezenu robu?

Treba li članak 160. Uredbe br. 2454/93 tumačiti na način da se pod pojmom „povezanost” davatelja licencije i prodavatelja trebaju razumjeti slučajevi u kojima je davatelj licencije povezan s kupcem jer nad kupcem obavlja izravan nadzor koji nadilazi kontrolu kvalitete, ili se treba tumačiti na način da gore opisana povezanost davatelja licencije i kupca nije dovoljna da bi se prihvatila (neizravna) povezanost davatelja licencije i prodavatelja, osobito ako potonji osporava da cijene narudžbi kupaca za uvezenu robu ovise o plaćanju tantijema i licencijskih naknada te također osporava da je davatelj licencije u mogućnosti upravljati njegovim aktivnostima ili ih ograničavati?

Treba li članak 160. Uredbe br. 2454/93 tumačiti na način da dopušta prilagodbu carinske vrijednosti samo ako su ispunjene obje pretpostavke koje su predviđene u članku 157. Uredbe br. 2454/93, naime, da se tantijema i licencijska naknada, koja se plaća trećoj osobi, odnosi na robu koja je predmet procjene i da se plaća prema uvjetima prodaje te robe te je usto ispunjen uvjet da prodavatelj ili s njim povezana osoba zahtijeva plaćanje tantijeme ili licencijske naknade od kupca?

Treba li zahtjev iz članka 157. stavka 2. prve alineje Uredbe br. 2454/93 da se tantijema i licencijska naknada odnosi na robu koja je predmet procjene smatrati ispunjenim ako postoji neizravna veza između tantijeme i licencijske naknade i uvezene robe, kao u ovom slučaju u kojem je roba koja je predmet procjene sastavni dio licenciranog konačnog proizvoda

____________

1 Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1993., L 253, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.)