Language of document :

A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2019. január 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia „Mitnitsi” pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia kontra „Curtis Balkan” EOOD

(C-76/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia „Mitnitsi” pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia

Ellenérdekű fél: „Curtis Balkan” EOOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet1 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés a 2454/93 rendelet 157. cikkében foglalt szabály ellenére önálló jogalapot teremt a vámértéknek a jogdíjaknak vagy licencdíjaknak az importált árukért ténylegesen kifizetett vagy fizetendő árhoz történő hozzászámítása révén történő kiigazítására?

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés két vagylagos helyzetet szabályoz a vámérték kiigazítását illetően: egyrészt azt a helyzetet, hogy a szóban forgókhoz hasonló jogdíjak vagy licencdíjak részben az importált árukra, részben pedig egyéb olyan összetevőkre vonatkoznak, amelyeket az árukhoz importálásuk után adnak hozzá, másrészt pedig azt a helyzetet, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak az importálást követő tevékenységekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak?

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés három helyzetet szabályoz a vámérték kiigazítását illetően: először is azt a helyzetet, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak részben az importált árukra, részben pedig egyéb olyan összetevőkre vonatkoznak, amelyeket az árukhoz importálásuk után adnak hozzá; másodszor azt a helyzetet, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak részben az importált árukra, részben pedig az importálást követő tevékenységekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak; harmadszor pedig azt a helyzetet, hogy a jogdíjak vagy licencdíjak részben az importált árukra, részben pedig egyéb olyan összetevőkre vonatkoznak, amelyeket az árukhoz importálásuk után adnak hozzá, vagy az importálást követő tevékenységekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak?

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés minden esetben lehetővé teszi a vámérték kiigazítását, ha bebizonyosodik, hogy a kifizetett jogdíjak vagy licencdíjak az értékelendő áruk importálását követő tevékenységekre vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, mely tevékenységek vagy szolgáltatások a konkrét esetben azok a szolgáltatások, amelyeket az amerikai társaság nyújt a bolgár társaságnak (a gyártással és az ügyvitellel összefüggésben), függetlenül attól, hogy fennállnak-e a kiigazításnak a 2454/93 rendelet 157. cikkében foglalt feltételei?

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés a 2454/93 rendelet 157. cikke szerinti szabályozás alapján és a 157. cikkben foglalt feltételek mellett történő vámérték-kiigazítás egyik különös esetét képezi, minek körében a különösség kizárólag abban áll, hogy a jogdíj vagy licencdíj csak részben vonatkozik az értékelendő árukra, és ezért azt megfelelő arányban meg kell osztani?

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdését, hogy e rendelkezés akkor is alkalmazandó, ha a vevő harmadik félnek fizet díjat, illetve jogdíjat vagy licencdíjat?

Az előző két kérdésre adandó igenlő válasz esetén meg kell-e vizsgálnia a nemzeti bíróságnak a jogdíjnak vagy licencdíjnak a 2454/93 rendelet 158. cikkének (3) bekezdése alapján történő megfelelő arányú megosztása során, hogy a 157. cikk (2) bekezdésében foglalt mindkét feltétel fennáll-e, tehát hogy a jogdíj vagy licencdíj – még ha csak részben is – az importált árukra vonatkozik-e, és hogy a jogdíj vagy licencdíj kifizetése ezen áruk eladásának feltételét képezi-e, és ha igen, akkor e vizsgálat során figyelembe kell-e venni a 160. cikkben foglalt szabályozást, amely szerint a 157. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, ha az eladó vagy egy vele kapcsolatban álló személy követeli meg a vevőtől a jogdíj vagy licencdíj megfizetését?

Csak a 2454/93 rendelet 157. cikke szerinti főszabályra – ha harmadik félnek kell jogdíjakat vagy licencdíjakat fizetni, és e díjak teljes mértékben az értékelendő árura vonatkoznak – alkalmazandó-e a 2454/93 rendelet 160. cikke, vagy ez azokban az esetekben is alkalmazandó, amelyekben a jogdíjak vagy licencdíjak csak részben vonatkoznak az importált árukra?

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 160. cikkét, hogy a licenctulajdonos és az eladó között fennálló „kapcsolat” fogalma azokat az eseteket foglalja magában, amelyekben a licenctulajdonos azért áll kapcsolatban a vevővel, mert a minőségellenőrzést meghaladó közvetlen ellenőrzést gyakorol a vevő felett, vagy úgy kell értelmezni az említett 160. cikket, hogy a licenctulajdonos és a vevő között fennálló, fent hivatkozott kapcsolat nem elegendő a licenctulajdonos és az eladó között fennálló (közvetett) kapcsolat megállapításához, különösen ha az utóbbi tagadja, hogy a vevő importált árukra vonatkozó megrendeléseinek árai jogdíjak vagy licencdíjak megfizetésétől függnének, és azt is tagadja, hogy a licenctulajdonosnak módjában állna tevékenységét vállalati szinten irányítani vagy korlátozni?

Úgy kell-e értelmezni a 2454/93 rendelet 160. cikkét, hogy e rendelkezés csak akkor teszi lehetővé a vámérték kiigazítását, ha a 2454/93 rendelet 157. cikkében foglalt mindkét feltétel teljesül, tehát ha a harmadik félnek fizetett jogdíj vagy licencdíj az értékelendő árukra vonatkozik, és e díj kifizetése ezen áruk eladásának feltételét képezi, és ha ezenfelül az a feltétel is teljesül, hogy az eladó vagy egy vele kapcsolatban álló személy követeli meg a vevőtől a jogdíj vagy licencdíj megfizetését?

Teljesítettnek kell-e tekinteni a 2454/93 rendelet 157. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében foglalt azon követelményt, hogy a jogdíjnak vagy licencdíjnak az értékelendő árukra kell vonatkoznia, ha a jogdíj vagy licencdíj és az importált áruk között – mint a jelen ügyben is – közvetett kapcsolat áll fenn, ha az értékelendő áruk a licenc tárgyát képező végtermék összetevői?

____________

1 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL 1993. L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.; helyesbítés: magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 133. o.).