Language of document :

2019 m. sausio 31 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia „Mitnitsi“ pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia / „Curtis Balkan“ EOOD

(Byla C-76/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia „Mitnitsi“ pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia

Kita kasacinio proceso šalis: „Curtis Balkan“ EOOD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 2454/931 158 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad, nepaisant Reglamento Nr. 2454/93 157 straipsnio taisyklės, ja nustatomas savarankiškas pagrindas patikslinti muitinę vertę pridedant licencijų mokesčius prie už importuotas prekes faktiškai sumokėtos ar mokėtinos kainos?

2.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 158 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje numatytas muitinės vertės patikslinimas dviem alternatyviais atvejais: pirma, kai tokie licencijų mokesčiai, kaip antai nagrinėjami šioje byloje, iš dalies yra susiję su importuotomis prekėmis, iš dalies – su kitomis sudėtinėmis dalimis, kuriomis prekės papildytos jas importavus; antra, kai licencijų mokesčiai yra susiję su paslaugomis po importavimo?

3.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 158 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje reglamentuoti trys muitinės vertės patikslinimo atvejai: pirma, kai licencijų mokesčiai iš dalies yra susiję su importuotomis prekėmis, iš dalies – su kitomis sudėtinėmis dalimis, kuriomis prekės papildytos jas importavus; antra, kai licencijų mokesčiai iš dalies yra susiję su importuotomis prekėmis, iš dalies – su veikla ir paslaugomis po importavimo; trečia, kai licencijų mokesčiai iš dalies yra susiję su importuotomis prekėmis, iš dalies – su kitomis sudėtinėmis dalimis, kuriomis prekės papildytos jas importavus, arba su veikla ir paslaugomis po importavimo?

4.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 158 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad, neatsižvelgiant į tai, ar yra tenkinamos Reglamento Nr. 2454/93 157 straipsnyje nustatytos patikslinimo sąlygos, pagal ją patikslinti muitinę vertę visada leidžiama tuomet, jei nustatyta, kad sumokėti licencijų mokesčiai yra susiję su veikla ir paslaugomis po prekių, kurių vertė nustatinėjama, importavimo; nagrinėjamu atveju tokias paslaugas Bulgarijos bendrovei suteikė JAV bendrovė (jos yra susijusios su gamyba ir valdymu)?

5.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 158 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje reglamentuojamas specialus muitinės vertės patikslinimo pagal Reglamento Nr. 2454/93 157 straipsnio nuostatas ir jame nustatytomis sąlygomis atvejis, kai vienintelis ypatumas yra tai, kad licencijos mokestis tik iš dalies yra susijęs su prekėmis, kurių vertė nustatinėjama, ir todėl turėtų būti proporcingai paskirstytas?

6.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 158 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma taip pat tada, kai atlygį arba licencijos mokestį pirkėjas moka trečiajam asmeniui?

7.    Jei į abu pirmiau pateiktus klausimus būtų atsakyta teigiamai, ar licencijos mokesčio proporcingo paskirstymo pagal Reglamento Nr. 2454/93 158 straipsnio 3 dalį atveju teismas turi įvertinti, ar yra įvykdytos abi 157 straipsnio 2 dalies sąlygos, t. y. licencijos mokestis bent iš dalies yra susijęs su importuotomis prekėmis ir jis yra šių prekių pardavimo sąlyga; ar atliekant šį vertinimą reikia atsižvelgti į 160 straipsnį, kuriame nustatyta, kad 157 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos laikomos įvykdytomis, jeigu pardavėjas ar su juo susijęs asmuo reikalauja, kad pirkėjas sumokėtų šį mokestį?

8.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 160 straipsnis taikomas tik Reglamento Nr. 2454/93 157 straipsnio esminei nuostatai, kai licencijų mokesčiai yra mokami trečiajam asmeniui ir kai jie visi susiję su preke, kurios vertė nustatinėjama, ar jis taikomas ir tais atvejais, kai licencijų mokesčiai su importuota preke yra susiję tik iš dalies?

9.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 160 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad licencijos davėjo ir pardavėjo „tarpusavio sąsajos“ sąvoka apima atvejus, kuriais licencijos davėjas yra susijęs su pirkėju, nes vykdo tiesioginę pirkėjo priežiūrą, kuri pranoksta kokybės kontrolę, ar jį reikia aiškinti taip, kad pirmiau minėtos licencijos davėjo ir pirkėjo tarpusavio sąsajos nepakanka norint preziumuoti (netiesioginę) licencijos davėjo ir pardavėjo tarpusavio sąsają, visų pirma jei pastarasis neigia, kad pirkėjo užsakytų ir importuotų prekių kainos priklauso nuo licencijų mokesčių sumokėjimo ir kad licencijos davėjas gali operaciniu požiūriu valdyti ar riboti jo veiklą?

10.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 160 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį tikslinti muitinę vertę leidžiama tik tada, jeigu įvykdytos abi Reglamento Nr. 2454/93 157 straipsnio sąlygos, t. y. kai trečiajam asmeniui mokamas licencijos mokestis yra susijęs su prekėmis, kurių vertė nustatinėjama, ir yra šių prekių pardavimo sąlyga, ir taip pat kai įvykdyta papildoma sąlyga, kad pardavėjas ar su juo susijęs asmuo reikalauja, kad pirkėjas sumokėtų šį mokestį?

11.    Ar Reglamento Nr. 2454/93 157 straipsnio 2 dalies pirmos įtraukos reikalavimas, kad licencijos mokestis būtų susijęs su prekėmis, kurių vertė nustatinėjama, yra laikytinas įvykdytu, jei tarp licencijos mokesčio ir importuotų prekių egzistuoja netiesioginis ryšys, kaip yra nagrinėjamu atveju, kai prekės, kurių vertė nustatinėjama, yra licencijuoto galutinio produkto sudėtinės dalys?

____________

1 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3).