Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. janvārī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia “Mitnitsi” pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia/“Curtis Balkan” EOOD

(Lieta C-76/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia “Mitnitsi” pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia

Atbildētāja kasācijas tiesvedībā: “Curtis Balkan” EOOD

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas Nr. 245[4]/93 1 158. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas rada autonomu pamatu muitas vērtības korekcijai, ko veic, pieskaitot honorārus vai licences maksas cenai, kas samaksāta vai jāmaksā par ievestām precēm, neņemot vērā Regulas Nr. 2454/93 157. pantā noteikto kārtību?

Vai Regulas Nr. 245[4]/93 158. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas muitas vērtības korekcijas kontekstā reglamentē divas alternatīvas situācijas, proti, pirmkārt, situāciju, ka tādi honorāri vai licences maksas kā izskatāmajā lietā attiecas daļēji uz ievestām precēm un daļēji uz citiem komponentiem, ko precēm pievieno pēc to ievešanas, un, otrkārt, situāciju, ka attiecīgie honorāri vai licences maksas attiecas uz pakalpojumiem, ko izdara pēc ievešanas?

Vai Regulas Nr. 245[4]/93 158. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas muitas vērtības korekcijas kontekstā reglamentē trīs situācijas, proti, pirmkārt, situāciju, ka honorāri vai licences maksas attiecas daļēji uz ievestām precēm un daļēji uz citiem komponentiem, ko precēm pievieno pēc to ievešanas, otrkārt, situāciju, ka honorāri vai licences maksas attiecas daļēji uz ievestām precēm un daļēji uz pakalpojumiem, ko izdara pēc ievešanas, treškārt, situāciju, ka honorāri vai licences maksas attiecas daļēji uz ievestām precēm un daļēji uz citiem komponentiem, ko precēm pievieno pēc to ievešanas, vai arī uz pakalpojumiem, ko izdara pēc ievešanas?

Vai Regulas Nr. 245[4]/93 158. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas vienmēr ļauj veikt muitas vērtības korekciju tajos gadījumos, kad ir skaidrs, ka samaksātie honorāri vai licences maksas attiecas uz pakalpojumiem, ko izdara pēc vērtējamo preču ievešanas, kas konkrētajā gadījumā ir tās preces, kuras Bulgārijas uzņēmējsabiedrības rīcībā nodod ASV uzņēmējsabiedrība (kas ir saistītas ar ražošanu un pārvaldību), neatkarīgi no tā, vai ir izpildīti Regulas Nr. 2454/93 157. pantā paredzētie korekcijas veikšanas nosacījumi?

Vai Regulas Nr. 245[4]/93 158. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir īpašs muitas vērtības korekcijas gadījums atbilstoši Regulas Nr. 2454/93 157. pantā noteiktajam tiesiskajam regulējumam un tajā minētajiem nosacījumiem, ņemot vērā, ka vienīgā īpatnība ir tā, ka honorārs vai licences maksa tikai daļēji attiecas uz vērtējamo preci, tādēļ tas vai tā ir pienācīgi jāsadala?

Vai Regulas Nr. 245[4]/93 158. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir piemērojams arī tad, ja pircējs atlīdzību vai honorāru vai licences maksu maksā trešai personai?

Vai tad, ja uz abiem iepriekš uzdotajiem jautājumiem tiek atbildēts apstiprinoši, honorāra vai licences maksas atbilstīga sadalījuma gadījumā Tiesai atbilstoši Regulas Nr. 245[4]/93 158. panta 3. punktam ir jāizvērtē, vai ir izpildīti 157. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi, konkrēti – ka honorārs vai licences maksa, kaut arī tikai daļēji, attiecas uz ievestām precēm, un ka tas vai tā ir jāmaksā kā attiecīgo preču pārdošanas nosacījums, un, ja tā, vai šī izvērtējuma kontekstā ir jāievēro 160. pantā ietvertais tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram 157. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti, ja pārdevējs vai ar to saistīta persona lūdz pircējam veikt šādu maksājumu?

Vai Regulas Nr. 2454/93 160. pantu piemēro tikai Regulas Nr. 2454/93 157. pantā ietvertajai pamatnormai, ja honorāri vai licences maksas ir jāmaksā trešai personai un tie vai tās pilnībā attiecas uz vērtējamo preci, vai arī to piemēro situācijās, ja honorāri vai licences maksas tikai daļēji attiecas uz ievesto preci?

Vai Regulas Nr. 2454/93 160. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar “saistības” jēdzienu starp licenciāru un pārdevēju ir jāsaprot situācijas, kurās licenciārs ir saistīts ar pircēju, jo viņš ar pircēja starpniecību īsteno tiešu uzraudzību, kas ir plašāka par kvalitātes kontroli, vai arī tas ir jāinterpretē tādējādi, ka iepriekš raksturotā saistība starp licenciāru un pircēju ir nepietiekama, lai prezumētu (netiešu) saistību starp licenciāru un pārdevēju, it īpaši, ja pārdevējs noliedz, ka cenas par pircēja pasūtījumiem par ievestām precēm būtu atkarīgas no honorāru vai licences maksu veikšanas un tāpat noliedz, ka licenciārs varētu ietekmēt vai ierobežot viņa uzņēmējdarbību?

Vai Regulas Nr. 2454/93 160. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas muitas vērtības korekciju pieļauj tikai tad, ja ir izpildīti abi Regulas Nr. 2454/93 157. pantā paredzētie nosacījumi, konkrēti – ka honorārs vai licences maksa, ko maksā trešai personai, attiecas uz vērtējamām precēm un ir jāmaksā atbilstoši attiecīgo preču pārdošanas nosacījumiem, un turklāt ir izpildīts nosacījums, ka pārdevējs vai ar to saistīta persona prasa pircējam maksāt honorāru vai licences maksu?

Vai Regulas Nr. 2454/93 157. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā noteiktā prasība, ka honorāram vai licences maksai ir jāattiecas uz vērtējamām precēm, ir jāuzskata par izpildītu, ja, kā tas ir izskatāmajā lietā, starp honorāru vai licences maksu un ievestajām precēm ir netieša saikne tādēļ, ka vērtējamās preces ir licencētā galaprodukta komponenti?

____________

1 Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV 1993, L 253, 1. lpp.).