Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 31 ianuarie 2019 – Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi”, succesoare în drepturi a Mitnitsa Aerogara Sofia/„Curtis Balkan” EOOD

(Cauza C-76/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Recurent: Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi”, succesoare în drepturi a Mitnitsa Aerogara Sofia

Intimată: „Curtis Balkan” EOOD

Întrebările preliminare

Articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul nr. 245[4]/932454/931 trebuie interpretat în sensul că creează o bază autonomă pentru ajustarea valorii în vamă prin adăugarea redevențelor la prețul efectiv plătit sau care urmează a fi plătit pentru mărfurile importate, fără a aduce atingere normei stabilite la articolul 157 din Regulamentul nr. 2454/93?

În cazul în care articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul nr. 245[4]/93 trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește ajustarea valorii în vamă, reglementează două situații alternative: pe de o parte, situația în care redevențele, cum sunt cele în cauză, se referă parțial la mărfurile importate și parțial la alte componente adăugate mărfurilor după import și, pe de altă parte, situația în care taxele de licență se referă la prestări sau servicii ulterioare importului?

Articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul nr. 245[4]/93 trebuie interpretat în sensul că, în ceea ce privește ajustarea valorii în vamă, reglementează trei situații: În primul rând, situația în care redevențele se referă parțial la mărfurile importate și parțial la alte componente adăugate mărfurilor după import; în al doilea rând, situația în care redevențele se referă parțial la mărfurile importate și parțial la serviciile ulterioare importului; în al treilea rând, situația în care redevențele se referă parțial la mărfurile importate și parțial la alte componente care au fost adăugate mărfurilor după import sau la serviciile ulterioare importului?

Articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul nr. 245[4]/93 trebuie interpretat în sensul că permite o ajustare a valorii în vamă ori de câte ori se stabilește că redevențele plătite se referă la servicii ulterioare importului mărfurilor care sunt evaluate și care, în acest caz particular, sunt cele furnizate societății bulgare de către societatea americană (cele asociate cu producerea și cu administrarea), indiferent dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru ajustare prevăzute la articolul 157 din Regulamentul nr. 2454/93?

Articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul nr. 245[4]/93 trebuie interpretat în sensul că reprezintă un caz special de ajustare a valorii în vamă în cadrul sistemului și în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 157 din Regulamentul nr. 2454/93, caracterul special constând în faptul că redevența se referă doar parțial la mărfurile evaluate, astfel încât aceasta trebuie defalcată în mod corespunzător?

Articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul nr. 245 [4]/93 trebuie interpretat în sensul că este aplicabil de asemenea în cazul în care cumpărătorul plătește o remunerație sau o redevență unui terț?

În cazul unui răspuns afirmativ la cele două întrebări anterioare, este necesar ca instanța să examineze, în contextul defalcării corespunzătoare a redevenței în conformitate cu articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul nr. 245[4]/93, dacă sunt îndeplinite cele două condiții prevăzute la articolul 157 alineatul (2), și anume condiția ca redevența să fie legată, fie și doar parțial, de mărfurile importate și condiția ca redevența să constituie o condiție a vânzării acestor mărfuri și, în caz afirmativ, este necesar să fie luată în considerare, în cadrul acestei examinări, reglementarea prevăzută la articolul 160, conform căreia „condițiile menționate la articolul 157 alineatul (2) nu se consideră îndeplinite decât dacă vânzătorul sau o persoană legată de acesta îi cere cumpărătorului să efectueze această plată”?

Articolul 160 din Regulamentul nr. 2454/93 este aplicabil numai în cazul normei generale prevăzute la articolul 157 din Regulamentul nr. 2454/93, și anume în cazul în care redevențele sunt plătibile unui terț și se referă în întregime la mărfurile care fac obiectul evaluării sau este acesta aplicabil de asemenea în cazurile în care redevențele sunt doar parțial legate de produsul importat?

Articolul 160 din Regulamentul nr. 2454/93 trebuie interpretat în sensul că noțiunea „persoană legată”, astfel cum este licențiatul în raport cu vânzătorul, cuprinde cazurile în care licențiatul este persoană legată în raport cu cumpărătorul, întrucât exercită asupra cumpărătorului un control direct, care depășește controlul calității, sau trebuie interpretat în sensul că relația de persoane legate dintre licențiat și cumpărător, astfel cum este descrisă mai sus, nu este suficientă pentru a stabili o relație de legătură (indirectă) între licențiat și vânzător, în special în cazul în care acesta contestă faptul că prețul comenzilor plasate de cumpărător pentru mărfurile importate depinde de plata redevențelor și contestă, de asemenea, faptul că licențiatul este în măsură să își coordoneze sau să își limiteze activitatea din punct de vedere operațional?

Articolul 160 din Regulamentul nr. 2454/93 trebuie interpretat în sensul că permite o ajustare a valorii în vamă numai în cazul în care sunt îndeplinite ambele condiții prevăzute la articolul 157 din Regulamentul nr. 2454/93, și anume ca redevența plătită unui terț să se referă la mărfurile care sunt evaluate și să se plătească drept condiție a vânzării acestor mărfuri, fiind îndeplinită în același timp condiția ca vânzătorul sau o persoană legată de acesta să ceară cumpărătorului efectuarea plății redevenței?

Cerința prevăzută la articolul 157 alineatul (2) prima liniuță din Regulamentul nr. 2454/93, aceea ca redevența să se refere la mărfurile de evaluat, trebuie considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care dacă există o legătură indirectă între redevență și mărfurile importate, astfel cum este cazul în speță, dacă mărfurile de evaluat sunt componente ale produsului finit licențiat?

____________

1 Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO 1993, L 253, p. 1, Ediție specială, 2/vol. 7, p. 3).