Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varchoven administrativen sad (Bulharsko) 31. januára 2019 – Direktor na Teritorialna direkcia Jugozapadna Agencia „Mitnici“ pravopriemnik na Mitnica Aerogara Sofia/Mitnica Aerogara Sofia/„Curtis Balkan“ EOOD

(vec C-76/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varchoven administrativen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Direktor na Teritorialna direkcia Jugozapadna Agencia „Mitnici“ pravopriemnik na Mitnica Aerogara Sofia/Mitnica Aerogara Sofia

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: „Curtis Balkan“ EOOD

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 158 ods. 3 nariadenia č. 2454/931 vykladať v tom zmysle, že predstavuje samostatný základ na úpravu colnej hodnoty pripočítaním licenčných poplatkov k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo má byť zaplatená za dovážaný tovar, bez ohľadu na pravidlo stanovené v článku 157 nariadenia č. 2454/93?

Má sa článok 158 ods. 3 nariadenia č. 2454/93 vykladať v tom zmysle, že upravuje dve alternatívne situácie úpravy colnej hodnoty: po prvé situáciu, keď sa licenčné poplatky, o aké ide v prejednávanej veci, vzťahujú čiastočne na dovážaný tovar a čiastočne na ostatné súčasti pridané k tovaru po jeho dovoze, a po druhé situáciu, keď sa licenčné poplatky vzťahujú na činnosti alebo služby vykonávané po dovoze?

Má sa článok 158 ods. 3 nariadenia č. 2454/93 vykladať v tom zmysle, že upravuje tri situácie úpravy colnej hodnoty: po prvé situáciu, keď sa licenčné poplatky vzťahujú čiastočne na dovážaný tovar a čiastočne na ostatné súčasti pridané k tovaru po jeho dovoze, po druhé situáciu, keď sa licenčné poplatky vzťahujú čiastočne na dovážaný tovar a čiastočne na činnosti alebo služby vykonávané po dovoze, a po tretie situáciu, keď sa licenčné poplatky vzťahujú čiastočne na dovážaný tovar a čiastočne na ostatné súčasti pridané k tovaru po jeho dovoze alebo na činnosti alebo služby vykonávané po dovoze?

Má sa článok 158 ods. 3 nariadenia č. 2454/93 vykladať v tom zmysle, že vždy pripúšťa úpravu colnej hodnoty, ak je preukázané, že zaplatené licenčné poplatky sa vzťahujú na činnosti alebo služby vykonávané po dovoze tovaru, ktorého hodnota sa má určiť, pričom týmito činnosťami alebo službami sú v konkrétnom prípade činnosti alebo služby, ktoré poskytuje americká spoločnosť bulharskej spoločnosti (súvisiace s výrobou a riadením), bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky úpravy podľa článku 157 nariadenia č. 2454/93?

Má sa článok 158 ods. 3 nariadenia č. 2454/93 vykladať v tom zmysle, že predstavuje osobitný prípad úpravy colnej hodnoty podľa pravidiel a za podmienok stanovených v článku 157 nariadenia č. 2454/93, pričom jeho osobitosť spočíva len v tom, že licenčný poplatok sa len čiastočne vzťahuje na tovar, ktorého hodnota sa má určiť, a preto ho treba primerane rozdeliť?

Má sa článok 158 ods. 3 nariadenia č. 2454/93 vykladať v tom zmysle, že sa môže uplatniť aj vtedy, keď kupujúci zaplatí odmenu alebo licenčný poplatok tretej osobe?

Musí súd v prípade kladnej odpovede na obe predchádzajúce otázky pri primeranom rozdelení licenčného poplatku podľa článku 158 ods. 3 nariadenia č. 245[4]/93 preskúmať, či sú splnené obe podmienky stanovené v článku 157 ods. 2, teda že licenčný poplatok, hoci len čiastočne, súvisí s dovážaným tovarom a predstavuje podmienku predaja tohto tovaru, a ak áno, treba pri tomto preskúmaní zohľadniť pravidlá stanovené v článku 160, podľa ktorých sú podmienky uvedené v článku 157 ods. 2 splnené, ak predávajúci alebo osoba s ním spojená požaduje, aby kupujúci vykonal platbu?

Možno článok 160 nariadenia č. 2454/93 uplatniť len na základnú situáciu upravenú v článku 157 nariadenia č. 2454/93, keď sa licenčné poplatky majú platiť tretej osobe a v celom rozsahu sa vzťahujú na tovar, ktorého hodnota sa má určiť, alebo aj v prípadoch, keď sa licenčné poplatky len čiastočne vzťahujú na dovážaný tovar?

Má sa článok 160 nariadenia č. 2454/93 vykladať v tom zmysle, že pod pojmom „prepojenie“ medzi poskytovateľom licencie a predávajúcim sa majú rozumieť prípady, v ktorých je poskytovateľ licencie prepojený s kupujúcim, lebo vykonáva priamy dohľad nad kupujúcim, ktorý sa netýka len kontroly kvality, alebo sa má vykladať v tom zmysle, že vyššie opísané prepojenie medzi poskytovateľom licencie a kupujúcim nepostačuje na odôvodnenie záveru, že existuje (nepriame) prepojenie medzi poskytovateľom licencie a predávajúcim, najmä ak predávajúci tvrdí, že ceny za objednávky kupujúceho týkajúce sa dovážaného tovaru nezávisia od platby licenčných poplatkov, a rovnako tvrdí, že poskytovateľ licencie nie je schopný z prevádzkového hľadiska usmerňovať alebo obmedziť jeho činnosť?

Má sa článok 160 nariadenia č. 2454/93 vykladať v tom zmysle, že pripúšťa úpravu colnej hodnoty len vtedy, keď sú splnené obe podmienky stanovené v článku 157 nariadenia č. 2454/93, teda že licenčný poplatok, ktorý sa platí tretej osobe, súvisí s tovarom, ktorý sa ohodnocuje, a predstavuje podmienku predaja tohto tovaru, a navyše je splnená podmienka, aby predávajúci alebo osoba s ním spojená požadovala, aby kupujúci vykonal platbu licenčného poplatku?

Má sa podmienka stanovená v článku 157 ods. 2 prvej zarážke nariadenia č. 2454/93, aby licenčný poplatok súvisel s tovarom, ktorý sa ohodnocuje, považovať za splnenú, ak existuje nepriama súvislosť medzi licenčným poplatkom a dovážaným tovarom ako v prejednávanom prípade, keď je tovar, ktorý sa ohodnocuje, súčasťou licencovaného konečného výrobku?

____________

1 Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).