Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 31. januarja 2019 – Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia „Mitnitsi“ pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia/„Curtis Balkan“ EOOD

(Zadeva C-76/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia „Mitnitsi“ pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: „Curtis Balkan“ EOOD

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 158(3) Uredbe št. 245[4]/931 razlagati tako, da ne glede na pravilo iz člena 157 Uredbe št. 2454/93 ustvarja samostojno podlago za uskladitev carinske vrednosti s prištetjem avtorskih honorarjev ali licenčnin k dejansko plačani ali plačljivi ceni za uvoženo blago?

2.    Ali je treba člen 158(3) Uredbe št. 245[4]/93 razlagati tako, da ureja dve alternativni dejanski stanji za uskladitev carinske vrednosti: prvič, dejansko stanje, da se avtorski honorarji ali licenčnine, kot so obravnavani, delno nanašajo na uvoženo blago, delno pa na druge sestavine, ki se blagu dodajo po uvozu, in, drugič, dejansko stanje, da se avtorski honorarji ali licenčnine nanašajo na storitve po uvozu?

3.    Ali je treba člen 158(3) Uredbe št. 245[4]/93 razlagati tako, da ureja tri dejanska stanja za uskladitev carinske vrednosti: prvič, dejansko stanje, da se avtorski honorarji ali licenčnine delno nanašajo na uvoženo blago, delno pa na druge sestavine, ki se blagu dodajo po uvozu; drugič, dejansko stanje, da se avtorski honorarji ali licenčnine delno nanašajo na uvoženo blago, delno pa na storitve po uvozu; tretjič, dejansko stanje, da se avtorski honorarji ali licenčnine delno nanašajo na uvoženo blago, delno pa na druge sestavine, ki se blagu dodajo po uvozu, ali na storitve po uvozu?

4.    Ali je treba člen 158(3) Uredbe št. 245[4]/93 razlagati tako, da dopušča uskladitev carinske vrednosti vedno, kadar se plačani avtorski honorarji ali licenčnine nanašajo na storitve po uvozu blaga, ki je predmet vrednotenja, ki je v konkretnem primeru blago, ki ga bolgarski družbi daje na razpolago ameriška družba (ki sta povezani preko proizvodnje in upravljanja), ne glede na to, ali so izpolnjeni pogoji za uskladitev iz člena 157 Uredbe št. 2454/93?

5.    Ali je treba člen 158(3) Uredbe št. 245[4]/93 razlagati tako, da pomeni posebni primer uskladitve carinske vrednosti po pravilih in pod pogoji člena 157 Uredbe št. 2454/93, pri čemer je posebnost izključno v tem, da se avtorski honorar ali licenčnina samo delno nanaša na blago, ki je predmet vrednotenja, tako da ga/jo je treba ustrezno porazdeliti?

6.    Ali je treba člen 158(3) Uredbe št. 245[4]/93 razlagati tako, da se lahko uporablja tudi, če kupec plača nadomestilo ali avtorski honorar ali licenčnino tretji osebi?

7.    Ali mora sodišče, če je odgovor na predhodni vprašanji pritrdilen, pri ustrezni porazdelitvi avtorskega honorarja ali licenčnine na podlagi člena 158(3) Uredbe št. 245[4]/93 preizkusiti, ali sta izpolnjena oba pogoja člena 157(2), in sicer, da se avtorski honorar ali licenčnina, tudi če samo delno, nanaša na uvoženo blago in da predstavlja prodajni pogoj za to blago, in če je odgovor pritrdilen, ali mora pri tem preizkusu upoštevati pravilo člena 160, v skladu s katerim so pogoji iz člena 157(2) izpolnjeni, če prodajalec ali z njim povezana oseba zahteva od kupca to plačilo?

8.    Ali se lahko člen 160 Uredbe št. 2454/93 uporablja samo za načelno pravilo iz člena 157 Uredbe št. 2454/93, če je treba avtorske honorarje ali licenčnine plačati tretji osebi in se ti v celoti nanašajo na blago, ki je predmet vrednotenja, ali tudi v primerih, ko se avtorski honorarji ali licenčnine samo delno nanašajo na uvoženo blago?

9.    Ali je treba člen 160 Uredbe št. 2454/93 razlagati tako, da je treba pod pojmom „povezanosti“ med dajalcem licence in prodajalcem razumeti primere, v katerih je dajalec licence povezan s kupcem, ker izvaja neposredni nadzor nad kupcem, ki presega nadzor kakovosti, ali ga je treba razlagati tako, da zgoraj opisana povezanost med dajalcem licence in kupcem ne zadostuje za opredelitev kot (posredna) povezanost med dajalcem licence in prodajalcem, zlasti če slednji zanika, da so cene uvoženega blaga za naročila kupca odvisne od plačila avtorskih honorarjev ali licenčnin, in prav tako zanika, da lahko dajalec licence operativno usmerja ali omejuje njegovo dejavnost?

10.    Ali je treba člen 160 Uredbe št. 2454/93 razlagati tako, da dopušča uskladitev carinske vrednosti samo, če sta izpolnjena oba pogoja, določena v členu 157 Uredbe št. 2454/93, in sicer, da se avtorski honorar ali licenčnina, ki se plača tretji osebi, nanaša na blago, ki je predmet vrednotenja, in predstavlja prodajni pogoj za to blago ter je poleg tega izpolnjen pogoj, da prodajalec ali z njim povezana oseba zahteva od kupca plačilo avtorskega honorarja ali licenčnine?

11.    Ali je treba zahtevo iz člena 157(2), prva alineja, Uredbe št. 2454/93, da se avtorski honorar ali licenčnina nanaša na blago, ki je predmet vrednotenja, šteti za izpolnjeno, če sta avtorski honorar ali licenčnina in uvoženo blago, kot v obravnavanem primeru, posredno povezana, če je blago, ki je predmet vrednotenja, sestavina končnega izdelka z licenco?

____________

1 Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3).