Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 31 januari 2019 – Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia ”Mitnitsi” pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia mot ”Curtis Balkan” EOOD

(Mål C-76/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia ”Mitnitsi” pravopriemnik na Mitnitsa Aerogara Sofia

Motpart: ”Curtis Balkan” EOOD

Tolkningsfrågor

1. Ska artikel 158.3 i förordning nr 2454/931 tolkas så, att den utgör en självständig grund för att justera tullvärdet genom att lägga till licensavgifterna till det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för de importerade varorna, utan hinder av bestämmelsen i artikel 157 i förordning nr 2454/93?

2.    Ska artikel 158.3 i förordning nr 2454/93 tolkas så, att den reglerar två alternativa situationer för justering av tullvärdet: För det första den, att licensavgifterna, såsom de som är i fråga, delvis avser de importerade varorna och delvis andra beståndsdelar som tillförts varorna efter importen, och för det andra den, att licensavgifter avser verksamheter eller tjänster som utförts efter importen?

3.    Ska artikel 158.3 i förordning nr 2454/93 tolkas så, att den reglerar tre alternativa situationer för justering av tullvärdet: För det första den, att licensavgifterna delvis avser de importerade varorna och delvis andra beståndsdelar som tillförts varorna efter importen; för det andra den, att licensavgifterna avser verksamheter eller tjänster som utförts efter importen; för det tredje den, att licensavgifterna delvis avser de importerade varorna och delvis andra beståndsdelar som tillförts varorna efter importen, eller verksamheter eller tjänster som utförts efter importen?

4.    Ska artikel 158.3 i förordning nr 2454/93 tolkas så, att det enligt denna bestämmelse alltid är tillåtet att justera tullvärdet om det fastställts att de licensavgifter som betalats avser verksamheter eller tjänster som utförts efter importen av varorna som ska värderas, vilka i detta enskilda fall är de som det amerikanska bolaget har ställt till det bulgariska bolagets förfogande (som har samband med tillverkning och företagsledning), oberoende av huruvida förutsättningarna för justering enligt artikel 157 i förordning nr 2454/93 är uppfyllda?

5.    Ska artikel 158.3 i förordning nr 2454/93 tolkas så, att den utgör ett specialfall av justering av tullvärde enligt bestämmelsen och förutsättningarna i artikel 157 i förordning nr 2454/93, varvid det enda speciella är att licensavgiften endast delvis avser varorna som ska värderas så att det ska göras en lämplig fördelning med avseende på dessa?

6.    Ska artikel 158.3 i förordning nr 2454/93 tolkas så, att den är tillämplig även om köparen betalar ersättning eller en licensavgift till en tredje part?

7.    Om de två ovanstående frågorna ska besvaras jakande: Ska domstolen, när den genomför en lämplig fördelning av licensavgiften enligt artikel 158.3 i förordning nr 2454/93 pröva huruvida båda förutsättningarna i artikel 157.2 är uppfyllda, nämligen att betalningen av licensavgiften, även om det bara är delvis, avser de varor som importerats och att den utgör ett villkor för försäljningen av dessa varor? Om denna fråga ska besvaras jakande: Ska domstolen vid denna prövning beakta bestämmelsen i artikel 160, enligt vilken förutsättningarna i artikel 157.2 är uppfyllda om säljaren eller en honom närstående person kräver att köparen erlägger denna betalning?

8.    Ska artikel 160 i förordning nr 2454/93 endast tillämpas på huvudregeln i artikel 157 i förordning nr 2454/93, om licensavgifterna ska betalas till en tredje part och i sin helhet avser varan som ska värderas, eller ska den tillämpas även i de fall då licensavgifterna endast delvis avser den importerade varan?

9.    Ska artikel 160 i förordning nr 2454/93 tolkas så, att begreppet närstående mellan licenstagare och säljare ska anses omfatta fall där licenstagaren är närstående till köparen eftersom denne utövar direkt översyn över köparen som går utöver kvalitetskontroll, eller ska nämnda bestämmelse tolkas så att ovannämnda situation mellan licenstagare och köpare inte är tillräcklig för att anse att ett (indirekt) närståendeförhållande föreligger mellan licenstagaren och säljaren, i synnerhet om sistnämnda bestrider att priserna på köparens beställningar avseende de importerade varorna är beroende av betalningen av licensavgiften och likaså bestrider att licenstagaren har möjlighet att operativt styra eller begränsa dennes verksamhet?

10.    Ska artikel 160 i förordning nr 2454/93 tolkas så, att det enligt denna bestämmelse endast är tillåtet att justera tullvärdet om båda förutsättningarna i artikel 157 i förordning nr 2454/93 är uppfyllda, nämligen att licensavgiften som betalas till en tredje part avser de varor som ska värderas och utgör ett villkor för försäljningen av dessa varor, och dessutom att villkoret att säljaren eller en honom närstående person kräver att köparen ska betala licensavgiften är uppfyllt?

11.    Ska kravet enligt artikel 157.2 första strecksatsen i förordning nr 2454/93, att licensavgiften avser de varor som ska värderas, anses vara uppfyllt om licensavgiften indirekt är hänförlig till de importerade varorna, om varorna som ska värderas, som i förevarande fall, är komponenter i den licensierade slutprodukten?

____________

1 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 1993, s. 1).