Language of document :

Преюдициално запитване от Förvaltningsrätten i Malmö (Швеция), постъпило на 27 февруари 2019 г. — A/Migrationsverket

(Дело C-193/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Förvaltningsrätten i Malmö

Страни в главното производство

Жалбоподател: A

Ответник: Migrationsverket

Преюдициални въпроси

Препятстват ли разпоредбите от Конвенцията за прилагането на Шенгенското споразумение, включително и по-специално разпоредбите относно систематичните проверки в ШИС, и разпоредбите от Кодекса за Шенгенските граници, включително и по-специално установеното в тях изискването за притежаване на валиден паспорт, издаването на разрешение за пребиваване въз основа на подадени в Швеция заявления, като посоченото основание не е необходимост от закрила или наличие на хуманитарни причини и при положение че е неясна самоличността на кандидата?

Ако случаят е такъв, допустимо ли е изключението от правилото за установяване на самоличността да се урежда от националното право или от съдебната практика?

Ако не е налице хипотезата по точка 2, какви изключения (и дали изобщо) са предвидени в правото на Съюза?

____________