Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Malmö (Szwecja) w dniu 27 lutego 2019 r. – A / Migrationsverket

(Sprawa C-193/19)

Język postępowania: szwedzki

Sąd odsyłający

Förvaltningsrätten i Malmö

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: A

Strona pozwana: Migrationsverket

Pytania prejudycjalne

Czy postanowienia konwencji wykonawczej do układu z Schengen, w tym w szczególności postanowienia dotyczące systematycznego przeszukiwania danych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz kodeksu granicznego Schengen, w tym w szczególności wymóg posiadania ważnego paszportu, stoją na przeszkodzie wydaniu zezwolenia na pobyt na podstawie wniosku złożonego w Szwecji, który nie opiera się na względach ochrony lub humanitarnych, gdy tożsamość osoby składającej wniosek nie jest pewna?

Jeśli tak, to czy ustalenie tożsamości może podlegać odstępstwom przewidzianym przez prawo krajowe lub orzecznictwo?

Jeśli sytuacja opisana w pkt 2 powyżej nie ma miejsca, na jakie, o ile w ogóle, odstępstwo zezwala prawo Unii?

____________