Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Malmö (Švédsko) 27. februára 2019 – A/Migrationsverket

(vec C-193/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Förvaltningsrätten i Malmö

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: A

Odporca: Migrationsverket

Prejudiciálne otázky

Predstavujú ustanovenia Schengenského dohovoru, najmä ustanovenia o systematickom vyhľadávaní v SIS, a Kódex schengenských hraníc, najmä v ňom upravená požiadavka byť držiteľom platného pasu, prekážku udelenia povolenia na pobyt na základe žiadostí podaných v Švédsku, ktoré nie sú založené na dôvodoch ochrany alebo humanitárnych dôvodoch, pokiaľ je totožnosť neistá?

Ak áno, môže výnimku z preukázania totožnosti upraviť vnútroštátne právo alebo judikatúra?

Ak je odpoveď na otázku 2 záporná, aké, ak vôbec nejaké, výnimky upravuje právo EÚ?

____________