Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Förvaltningsrätten i Malmö (Sverige) den 27 februari 2019 – A mot Migrationsverket

(Mål C-193/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Förvaltningsrätten i Malmö

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A

Motpart: Migrationsverket

Tolkningsfrågor

Utgör bestämmelserna i Schengenkonventionen, däribland särskilt bestämmelserna om systematiska sökningar i SIS och kodexen om Schengengränserna, däribland särskilt det krav på innehav av ett giltigt pass som ställs där, hinder mot att bevilja uppehållstillstånd, på grundval av ansökningar ingivna i Sverige, och som inte vilar på skyddsskäl eller humanitära skäl, när identiteten är oklar?

Om så är fallet, kan undantag om identitetsfastställelse, regleras i nationell lag eller i praxis?

Om så, som beskrivs i punkt 2 ovan, inte är fallet, vilka, om några, undantag medger EU-rätten?

____________