Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 15. února 2019 – X, další účastníci: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Věc C-120/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka kasačního opravného prostředku: X

Další účastníci: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Předběžné otázky

a)    Musí být čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/68/ES1 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. 2008, L 206) vykládán v tom smyslu, že brání podmínce uvedené v povolení čerpací stanice na LPG, podle níž může být dotčená konkrétní čerpací stanice na LPG zásobována výlučně cisternovými vozidly na přepravu LPG se žáruvzdorným pláštěm, tato povinnost přitom není uložena přímo jednomu nebo vícero provozovatelům cisternových vozidel na přepravu LPG?

b)    Je pro odpověď na první otázku relevantní, že členský stát s organizacemi účastníků na trhu s LPG (m.j. provozovatelé čerpacích stanic na LPG, výrobci, prodejci a dopravci LPG) uzavřel dohodu v podobě „Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens“ (bezpečnostní dohoda o žáruvzdorném opláštění automobilových cisteren na přepravu LPG), v níž se účastníci zavázali používat žáruvzdorné opláštění, a tento členský stát následně schválil výnos „Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval“ (Výnos o bezpečných vzdálenostech v souvislosti s vnější bezpečností čerpacích stanic na LPG u rozhodnutí týkajících se důsledků nehody), v němž byla stanovena dodatečná politika týkající se rizik, která vychází z předpokladu, že čerpací stanice na LPG jsou zásobovány cisternami opatřenými žáruvzdorným pláštěm?

a)    V případě, že vnitrostátní soud přezkoumává legalitu donucovacího rozhodnutí, jež slouží k prosazení splnění podmínky uvedené v povolení, která je již právně nenapadnutelná a je v rozporu s unijním právem:

Je podle unijního práva, zejména podle judikatury Soudního dvora týkající se vnitrostátní procesní autonomie, přípustné, pokud vnitrostátní soud v zásadě vychází z legality takovéto podmínky uvedené v povolení, kromě případu, kdy tato podmínka zjevně porušuje nadřazené právo, mimo jiné unijní právo? Pokud ano: Spojuje unijní právo s touto výjimkou (další) podmínky?

Nebo je vnitrostátní soud podle unijního práva povinen ponechat takovouto podmínku uvedenou v povolení, – mimo jiné s ohledem na rozsudky Soudního dvora ze dne 29. dubna 1999, Ciola (C-224/97, EU:C:1999:212), a 6. dubna 2006, ED & F Man Sugar (C-274/04, EU:C:2006:233) – z důvodu porušení tohoto práva nepoužitu?

b)    Je pro odpověď na otázku 2A relevantní, zda donucovací rozhodnutí představuje nápravnou sankci (remedy) nebo trestně právní sankci (criminal charge)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. 2008, L 260, s. 13).