Language of document :

2019 m. vasario 15 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Byla C-120/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: X

Kitos apeliacinio proceso šalys: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Prejudiciniai klausimai

1.    a)    Ar Direktyvos 2008/68/EB1 5 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad pagal ją draudžiama leidime SND degalinei nustatyta sąlyga, kad į šią degalinę SND gali būti tiekiamos tik SND dujovežiais su karščiui atsparia danga, o SND dujovežių eksploatuotojui ar eksploatuotojams šis įpareigojimas tiesiogiai nenustatomas?

b)    Ar atsakant į pirmąjį klausimą reikšminga aplinkybė, jog valstybė narė su SND sektoriaus rinkos dalyvių organizacijomis (be kitų, su SND degalinių operatoriais, SND gamintojais, pardavėjais ir transportuotojais) sudarė susitarimą, tokį kaip Safety Deal hittewerende bekleding op SND-autogastankwagens (Saugos susitarimas dėl karščiui atsparios SND dujovežių dangos), kuriuo šalys įsipareigojo naudoti karščiui atsparią dangą, ir paskui ši valstybė narė išleido aplinkraštį, tokį kaip Circulaire effectafstanden externe veiligheid SND-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval (Aplinkraštis dėl saugių atstumų, susijusių su išorine SND degalinių sauga, nustatymo sprendimuose dėl avarijų padarinių), kuriame buvo nustatyta papildoma rizikos valdymo politika, grindžiama prezumpcija, jog SND į degalines tiekiamos dujovežiais su karščiui atsparia danga?

2.    a)    Kai nacionalinis teismas tikrina vykdymo sprendimo, kuriuo siekiama užtikrinti teisiškai nebeskundžiamos ir Sąjungos teisę pažeidžiančios leidimo sąlygos įvykdymą, teisėtumą:

ar pagal Sąjungos teisę, visų pirma Teisingumo Teismo jurisprudenciją dėl nacionalinės proceso autonomijos, leidžiama, kad nacionalinis teismas iš esmės preziumuotų, jog tokia leidimo sąlyga yra teisėta, išskyrus atvejus, kai ji akivaizdžiai pažeidžia viršesnę teisę, įskaitant Sąjungos teisę? Jei taip, ar pagal Sąjungos teisę ši išimtis siejama su (papildomomis) sąlygomis?

ar vis dėlto nacionalinis teismas pagal Sąjungos teisę – taip pat atsižvelgdamas į 1999 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimą Ciola (C-224/97, EU:C:1999:212) ir 2006 m. balandžio 6 d. Sprendimą ED & F Man Sugar (C-274/04, EU:C:2006:233) – turi netaikyti tokios leidimo sąlygos dėl to, kad ji pažeidžia šią teisę?

b)    Ar atsakant į 2a klausimą yra reikšminga tai, ar vykdymo sprendimas numato atitaisomąją sankciją (anglų k. remedy), ar baudžiamąją sankciją (anglų k. criminal charge)?

____________

1 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008, p. 13).