Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. februārī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – X, citi lietas dalībnieki: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Lieta C-120/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: X

Citi lietas dalībnieki: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Prejudiciālie jautājumi

a)    Vai Direktīvas 2008/68/EK 1 5. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj LPG uzpildes stacijai izsniegtā atļaujā ietvertu nosacījumu, atbilstoši kuram konkrētajai LPG uzpildes stacijai piegādi drīkst veikt tikai ar LPG autocisternām, kas aprīkotas ar karstumizturīgu aizsargizolāciju, vienlaicīgi tieši neparedzot šādu pienākumu vienam vai vairākiem LPG autocisternu operatoriem?

b)    Vai, lai atbildētu uz pirmo jautājumu, ir svarīgi, ka dalībvalsts ar LPG nozares tirgus dalībnieku (tostarp, LPG uzpildes staciju operatori, LPG ražotāji, tirgotāji un pārvadātāji) organizācijām ir noslēgusi tādu vienošanos kā “Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens” (Safety Deal par LPG autocisternu aprīkošanu ar karstumizturīgu aizsargizolāciju), kurā puses ir apņēmušās piemērot karstumizturīgu aizsargizolāciju, un šī dalībvalsts pēc tam ir pieņēmusi tādu apkārtrakstu kā “Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval” (Apkārtraksts par drošības distanci LPG uzpildes staciju ārējās drošības kontekstā saistībā ar lēmumiem attiecībā uz nelaimes gadījuma sekām), paredzot papildu risku pārvaldības politiku, kas ir balstīta uz pieņēmumu, ka LPG uzpildes stacijām piegāde tiek veikta ar autocisternām, kuras ir aprīkotas ar karstumizturīgu aizsargizolāciju?

a)    Ja valsts tiesa izvērtē tāda izpildes lēmuma likumību, kura mērķis ir īstenot atļaujas nosacījumu, kas kļuvis galīgs un neatbilst Savienības tiesībām:

– Vai saskaņā ar Savienības tiesībām, it īpaši Tiesas judikatūru par valstu procesuālo autonomiju, ir pieļaujams, ka valsts tiesa principā prezumē šāda atļaujas nosacījuma likumību, ja vien tas nav acīmredzami pretrunā augstāka juridiska spēka tiesību normām, tostarp Savienības tiesībām? Ja tas tā ir, vai Savienības tiesības paredz šai atkāpei (papildu) nosacījumus?

– Vai arī valsts tiesai saskaņā ar Savienības tiesībām – tostarp, ņemot vērā Tiesas spriedumus, 1999. gada 29. aprīlis, Ciola (C-224/97, EU:C:1999:212), un 2006. gada 6. aprīlis, ED & F Man Sugar (C-274/04, EU:C:2006:233) – šāds atļaujas nosacījums nav jāpiemēro Savienības tiesību pārkāpuma dēļ?

b)    Vai, atbildot uz otrā jautājuma a) punktu, ir nozīme tam, vai izpildes lēmums pēc būtības ir kaitējuma novēršanas līdzeklis (remedy) vai krimināltiesiska sankcija (criminal charge)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV 2008, L 260, 13. lpp.).