Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 15. februarja 2019 – X/College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Zadeva C-120/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: X

Nasprotni stranki v postopku s pritožbo: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Vprašanja za predhodno odločanje

a)    Ali je treba člen 5(1) Direktive 2008/68/ES1 razlagati tako, da nasprotuje zahtevi, ki je vključena v soglasje za bencinski servis, ki prodaja LPG, in s katero je določeno, da smejo zadevni konkretni bencinski servis, ki prodaja LPG, oskrbovati izključno cisterne za prevoz LPG, opremljene s prevleko, odporno proti vročini, medtem ko ta obveznost ni naložena neposredno enemu ali več upravljavcem cistern za prevoz LPG?

b)    Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da je država članica sklenila sporazum v obliki „Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens“ (Safety Deal glede prevleke, odporne proti vročini, na cisternah za prevoz LPG) z organizacijami gospodarskih subjektov v sektorju LPG (med drugim z upravljavci bencinskih servisov, ki prodajajo LPG, proizvajalci, prodajalci in prevozniki LPG), v katerem so se stranke zavezale, da bodo uporabljale prevleko, odporno proti vročini, in da je ta država članica nato izdala okrožnico „Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval“ (okrožnica o varnostnih razdaljah v zvezi z zunanjo varnostjo bencinskih servisov, ki prodajajo LPG, v primeru sklepov, ki se nanašajo na posledice nesreče), v kateri je določena dodatna politika v zvezi s tveganji, ki izhaja iz domneve, da bencinske servise, ki prodajajo LPG, oskrbujejo cisterne, ki so opremljene s prevleko, odporno proti vročini?

a)    Kadar nacionalno sodišče presoja zakonitost izvedbene odločbe, katere namen je zagotoviti spoštovanje zahteve v soglasju, ki je ni več mogoče pravno izpodbijati in ki je v nasprotju s pravom Unije:

–    Ali je v skladu s pravom Unije, še posebej s sodno prakso Sodišča v zvezi z nacionalno procesno avtonomijo, dovoljeno, da nacionalno sodišče načeloma izhaja iz tega, da je taka zahteva v soglasju zakonita, razen če je očitno v nasprotju s hierarhično višjimi predpisi, med drugim s pravom Unije? Če je odgovor pritrdilen, ali so s pravom Unije glede te izjeme določene (dodatne) zahteve?

–    Ali pa zlasti glede na sodbi Sodišča Ciola (zadeva C-224/97, ECLI:EU:C:1999:212) in Man Sugar (zadeva C-274/04, ECLI:EU:C:2006:233) pravo Unije zahteva, da nacionalno sodišče take zahteve v soglasju ne uporabi, ker je v nasprotju s pravom Unije?

b)    Ali je pri odgovoru na vprašanje 2A upoštevno, ali gre pri izvedbeni odločbi za sankcijo, katere namen je povrnitev škode (remedy), ali za kazenskopravno sankcijo (criminal charge)?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL 2008, L 260, str. 13).