Language of document :

Иск, предявен на 8 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Република Словения

(Дело C-631/18)

Език на производството: словенски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: T. Scharf, B. Rous Demiri)

Ответник: Република Словения

Искания на ищеца

Комисията моли Съда:

да установи, че като не е приела (всички) законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, или като не е уведомила Комисията за приемането на такива разпоредби, Република Словения не е изпълнила задълженията си по член 14 от посочената директива, и

да се осъди Република Словения да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

По смисъла на член 14 от Директива (ЕС) 2017/593 държавите членки са длъжни да приемат и публикуват не по-късно от 3 юли 2017 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с посочената директива и незабавно да ги съобщят на Комисията. Тъй като до изтичане на посочения срок Република Словения не е съобщила на Комисията мерките за транспониране на посочената директива, последната решава да сезира Съда.

Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 3 юли 2017 г.

____________