Language of document :

Žaloba podaná dne 8. října 2018 – Evropská komise v. Republika Slovinsko

(Věc C-631/18)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: T. Scharf, B. Rous Demiri, zmocněnci)

Žalovaná: Republika Slovinsko

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Republika Slovinsko tím, že nepřijala (všechny) právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, nebo tím, že Komisi o přijetí těchto předpisů neinformovala, nesplnila své povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 14 uvedené směrnice a

uložil Republice Slovinsko náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Ve smyslu článku 14 směrnice (EU) 2017/593 členské státy musí přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2017 a neprodleně sdělit Komisi jejich znění. Vzhledem k tomu, že Republika Slovinsko do uplynutí uvedené lhůty Komisi neinformovala o opatřeních pro provedení uvedené směrnice, se Komise rozhodla věc předložit Soudnímu dvoru.

Lhůta pro provedení směrnice uplynula dne 3. července 2017.

____________