Language of document :

Sag anlagt den 8. oktober 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

(Sag C-631/18)

Processprog: slovensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved zastopnika T. Scharf og B. Rous Demiri)

Sagsøgt: Republikken Slovenien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Slovenien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU, idet det ikke har vedtaget (alle) de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, eller ikke har meddelt Kommissionen herom.

Republikken Slovenien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I medfør af artikel 14 direktiv (EU) 2017/593 skulle medlemsstaterne senest den 3. juli 2017 vedtage og offentliggøre de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, og straks tilsende Kommissionen disse love og bestemmelser. Eftersom Republikken Slovenien ikke inden udløbet af denne frist har givet Kommissionen meddelelse om, at gennemførelsen af det nævnte direktiv har fundet sted, har Kommissionen besluttet at anlægge nærværende sag for Domstolen.

Fristen for gennemførelse af nævnte direktiv udløb den 3. juli 2017.

____________