Language of document :

8. oktoobril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-631/18)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Scharf, B. Rous Demiri)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Sloveenia Vabariik ei ole võtnud vastu (kõiki) õigus- ja haldusnorme, mis on vajalikud komisjoni 7. aprilli 2016. aasta delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL, täitmiseks, või ei ole komisjonile neist teatanud, siis on Sloveenia Vabariik rikkunud nimetatud direktiivi artiklist 14 tulenevaid kohustusi; ja

mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi (EL) 2017/593 artikli 14 kohaselt olid liikmesriigid kohustatud võtma hiljemalt 3. juuliks 2017 vastu ja avaldama direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ning tegema need viivitamatult komisjonile teatavaks. Kuna Sloveenia Vabariik ei olnud selleks tähtpäevaks komisjonile nimetatud direktiivi ülevõtmiseks vajalikke meetmeid teatavaks teinud, siis otsustas komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 3. juulil 2017.

____________