Language of document :

Kanne 8.10.2018 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(asia C-631/18)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Scharf ja B. Rous Demiri)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Slovenian tasavalta ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä 7.4.2016 annetun komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 14 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut (kaikkia) kyseisen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ainakaan ilmoittanut niistä komissiolle

Slovenian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin (EU) 2017/593 14 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 3.7.2017 ja toimitettava kyseiset säännökset viipymättä komissiolle. Koska komissio ei ole kyseiseen määräaikaan mennessä ilmoittanut direktiivin täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä, komissio on päättänyt saattaa asian vireille unionin tuomioistuimessa.

____________