Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 8. oktobrī – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

(Lieta C-631/18)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: T. Scharf un B. Rous Demiri)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, nepieņemot (visus) normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Komisijas Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 (2016. gada 7. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES, prasības, vai neinformējot Komisiju par šo aktu pieņemšanu, Slovēnijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 14. pantā paredzētos pienākumus; un

piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/593 14. pantu dalībvalstīm bija pienākums līdz 2017. gada 3. jūlijam pieņemt un publicēt aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un nekavējoties tos paziņot Komisijai. Tā kā Slovēnijas Republika līdz šī termiņa beigām nav paziņojusi Komisijai par minētās direktīvas transponēšanas pasākumiem, Komisija nolēma vērsties Tiesā.

Termiņš minētās direktīvas transponēšanai beidzās 2017. gada 3. jūlijā.

____________