Language of document :

Beroep ingesteld op 8 oktober 2018 – Europese Commissie/Republiek Slovenië

(Zaak C-631/18)

Procestaal: Sloveens

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Scharf, B. Rous Demiri, gemachtigden)

Verwerende partij: Republiek Slovenië

Conclusies

De Commissie verzoekt het Gerecht:

vast te stellen dat de Republiek Slovenië, door niet (alle) wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016 tot aanvulling van richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad, of althans door de vaststelling van dergelijke bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 14 van die richtlijn; en

de Republiek Slovenië te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Overeenkomstig artikel 14 van richtlijn (EU) 2017/593 dienden de lidstaten uiterlijk op 3 juli 2017 de nodige bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen vast te stellen en bekend te maken en dienden zij deze onverwijld aan de Commissie mede te delen. Aangezien de Republiek Slovenië op de datum van het verstrijken van die termijn aan de Commissie niet de maatregelen ter omzetting van die richtlijn heeft meegedeeld, heeft de Commissie besloten de zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken.

De termijn voor de omzetting van de richtlijn is verstreken op 3 juli 2017.

____________