Language of document :

Žaloba podaná 8. októbra 2018 – Európska komisia/Slovinská republika

(vec C-631/18)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: T. Scharf a B. Rous Demiri, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Slovinská republika sa tým, že neprijala (všetky) zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s delegovanou smernicou Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ a neoznámila Komisii prijatie takýchto ustanovení, nesplnila svoje povinnosti podľa článku 14 uvedenej smernice, a

zaviazal Slovinskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Členské štáty mali v súlade s článkom 14 smernice (EÚ) 2017/593 povinnosť prijať a uverejniť najneskôr do 3. júla 2017 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, ako aj bezodkladne to oznámiť Komisii. Keďže Slovinská republika po uplynutí tejto lehoty neoznámila Komisii prebratie všetkých ustanovení uvedenej smernice, Komisia sa rozhodla obrátiť na Súdny dvor.

Lehota na prebratie smernice uplynula 13. júla 2017.

____________