Language of document :

Talan väckt den 8 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

(Mål C-631/18)

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Scharf, B. Rous Demiri)

Svarande: Republiken Slovenien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovenien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, och

förplikta Republiken Slovenien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 14 i direktiv (EU) 2017/593 skulle medlemsstaterna senast den 3 juli 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen. Republiken Slovenien hade inte underrättat kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att införliva direktivet före utgången av nämnda frist och kommissionen beslutade därför att väcka talan vid domstolen.

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 3 juli 2017.

____________