Language of document :

Жалба, подадена на 23 ноември 2018 г. от Sevenfriday AG срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 27 септември 2018 г. по дело T-449/17 — Sevenfriday/EUIPO

(Дело C-733/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Sevenfriday AG (представители: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 19 март 2019 г. Съдът (седми състав) отхвърли жалбата като недопустима.

____________