Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. novembrī Sevenfriday AG iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 27. septembra spriedumu lietā T-449/17 – Sevenfriday/EUIPO

(Lieta C-733/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Sevenfriday AG (pārstāvji: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Seven SpA

Tiesa (septītā palāta) ar 2019. gada 19. marta rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________