Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 września 2018 r. w sprawie T-449/17, Sevenfriday / EUIPO, wniesione w dniu 23 listopada 2018 r. przez Sevenfriday AG

(Sprawa C-733/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Sevenfriday AG (przedstawiciele: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini, avvocati)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Seven SpA

Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) stwierdził niedopuszczalność odwołania.

____________