Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Испания), постъпило на 24 януари 2019 г. — Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

(Дело C-45/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Страни в главното производство

Жалбоподател: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Ответник: Ayuntamiento de A Coruña

Преюдициален въпрос

Като се има предвид член 8, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1370/20071 , откога започва да тече посоченият в него максимален тридесетгодишен срок на договорите: а) от момента на възлагане или финализиране на договора, б) от момента на влизане в сила на споменатата разпоредба, в) от деня, следващ изтичането на преходния период по член 8, параграф 2 от Регламента (3 декември 2019 г.), или г) от друга дата, посочена от Съда на Европейския съюз?

____________

1     Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 2007 г., стp. 1).