Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Španělsko) dne 24. ledna 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A. v. Ayuntamiento de A Coruña

(Věc C-45/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Žalovaná: Ayuntamiento de A Coruña

Předběžná otázka

Začíná maximální doba trvání smluv 30 let stanovená v čl. 8 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1370/20071 běžet: a) v okamžiku zadání smlouvy nebo jejího uzavření, b) v okamžiku vstupu uvedeného ustanovení v platnost, c) dnem následujícím po uplynutí přechodného období podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení (3. prosince 2019), nebo d) kterýmkoliv jiným dnem, který určí Soudní dvůr Evropské unie?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. 2007, L 315, s. 1).