Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Spanien) den 24. januar 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.mod Ayuntamiento de A Coruña

(Sag C-45/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Sagsøgt: Ayuntamiento de A Coruña

Præjudicielt spørgsmål

Er starttidspunktet for beregningen af den maksimale løbetid på 30 år for de i artikel 8, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1370/2007 1 , nævnte kontrakter i betragtning af nævnte bestemmelse[:] a) tidspunktet for tildelingen eller indgåelsen af kontrakten[,] b) tidspunktet for nævnte bestemmelses ikrafttrædelse[,] c) dagen efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i denne forordnings artikel 8, stk. 2 (den 3.12.2019)[,] eller d) en anden dato, som fastsættes af Den Europæiske Unions Domstol?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23.10.2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT 2007, L 315, s. 1).