Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso Administrativo A Coruña (Espanja) on esittänyt 24.1.2019 – Compañía de Tranvías de La Coruña SA v. Ayuntamiento de A Coruña

(asia C-45/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado Contencioso Administrativo A Coruña

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Compañía de Tranvías de La Coruña SA

Vastaaja: Ayuntamiento de A Coruña

Ennakkoratkaisukysymys

Kun otetaan huomioon asetuksen 1370/20071 8 artiklan 3 kohdan b alakohta, [,] onko katsottava, että siinä tarkoitetun sopimusten 30 vuoden enimmäiskestoajan alkamisajankohta on [:]a) ajankohta, jolloin sopimus on tehty tai laadittu[,] b) ajankohta, jolloin kyseinen säännös on tullut voimaan [,] c) tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa vahvistetun siirtymäkauden päättymistä seuraava päivä (3.12.2019)[,] vai d) jokin muu, Euroopan unionin tuomioistuimen asiamukaiseksi katsoma päivä?

____________

1 Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta 23.10.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 (EUVL 2007, L 315, s. 1).