Language of document :

2019 m. sausio 24 d. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A. / Ayuntamiento de A Coruña

(Byla C-45/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Atsakovė: Ayuntamiento de A Coruña

Prejudicinis klausimas

Ar, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1370/20071 8 straipsnio 3 dalies b punktą, ilgiausias 30 metų trukmės sutarčių galiojimo terminas, nurodytas toje dalyje, pradedamas skaičiuoti: a) nuo sutarties sudarymo ar jos įforminimo dienos, b) nuo šios nuostatos įsigaliojimo, c) nuo dienos, einančios iškart po tos dienos, kurią baigiasi pereinamasis laikotarpis, nustatytas minėto reglamento 8 straipsnio 2 dalyje (2019 m. gruodžio 3 d.), ar d) nuo bet kurios kitos dienos, kurią nustatys Europos Sąjungos Teisingumo Teismas?

____________

1 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL L 315, 2007, p. 1).