Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. janvārī iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Spānija) – Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

(Lieta C-45/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Pamatlietas puses

Prasītāja: Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A.

Atbildētāja: Ayuntamiento de A Coruña

Prejudiciālais jautājums

Vai Regulas (EK) Nr. 1370/2007 1 8. panta 3. punktā minēto līguma darbības maksimālo 30 gadu termiņu – ievērojot minētās tiesību normas b) apakšpunktu - aprēķina no: a) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas vai tā noslēgšanas dienas, b) minētās tiesību normas stāšanās spēkā dienas, c) nākamās dienas pēc minētās regulas 8. panta 2. punktā noteiktā pārejas perioda beigām (2019. gada 3. decembris) vai d) kāda cita Eiropas Savienības Tiesas noteikta datuma?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV 2007, L 315, 1. lpp.).