Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo A Coruña (Spanje) op 24 januari 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A. / Ayuntamiento de A Coruña

(Zaak C-45/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo A Coruña

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Verwerende partij: Ayuntamiento de A Coruña

Prejudiciële vraag

Vangt de berekening van de maximale duur van 30 jaar van de in artikel 8, lid 3, onder b), van verordening (EG) nr. 1370/20071 bedoelde contracten aan (a) op de datum van de gunning of totstandkoming van het contract, (b) op de datum van inwerkingtreding van voornoemde bepaling, (c) op de datum volgend op de datum van het verstrijken van de overgangsperiode waarin wordt voorzien in artikel 8, lid 2, van de verordening (3 december 2019), of (d) op een andere datum die het Hof van Justitie van de Europese Unie passend acht?

____________

1 Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB 2007, L 315, blz. 1).