Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Španija) 24. januarja 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

(Zadeva C-45/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Tožena stranka: Ayuntamiento de A Coruña

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se glede na člen 8(3)(b) Uredbe (ES) št. 1370/20071 tam določen 30-letni rok, kolikor lahko največ veljajo pogodbe, začne računati[:] (a) od trenutka oddaje javnega naročila ali podpisa pogodbe[,] (b) od začetka veljavnosti navedene določbe[,] (c) od naslednjega dne, ki sledi izteku prehodnega obdobja, določenega v členu 8(2) navedene uredbe (3. december 2019)[,] ali (d) od drugega datuma, ki ga opredeli Sodišče Evropske unije?

____________

1 Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL 2007, L 315, str. 1).