Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Spanien) den 24 januari 2019 – Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A. mot Ayuntamiento de A Coruña

(Mål C-45/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña

Parter i det nationella målet

Klagande: Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A.

Motpart: Ayuntamiento de A Coruña

Tolkningsfråga

Mot bakgrund av artikel 8.3 b i förordning (EG) nr 1370/2007(1 ), ska den längsta löptid på 30 år för de avtal som där avses beräknas från a) tidpunkten för tilldelningen av avtalet eller undertecknandet av detsamma, b) tidpunkten för nämnda bestämmelses ikraftträdande, c) dagen efter den dag när den övergångsperiod som anges i artikel 8.2 i förordningen (den 3 december 2019) löper ut, eller d) någon annan tidpunkt enligt vad Europeiska unionens domstol anser vara lämpligt?

____________

(1 )     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EGT L 315, 2007, s. 1).