Language of document :

Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 22.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. komissio, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-177/19 P)

Oikeudenkäyntikielet: espanja ja ranska

Asianosaiset

Valittaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: J. Möller, S. Eisenberg ja D. Klebs)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16 13.12.2018 antama tuomio on kumottava

kanne on hylättävä

kantajat on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa

toissijaisesti edellä mainitun tuomion tuomiolauselman 3 kohtaa on muutettava siten, että mitättömäksi todetun säännöstön vaikutukset pysytetään voimassa huomattavasti pidemmän enimmäismääräajan kuin 12 kuukauden ajan tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi neljään valitusperusteeseen.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi ensinnäkin virheellisesti, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi. Olettamus siitä, että asetus (EU) 2016/6461 koskee kantajina olevia kuntia suoraan niiden käyttäessä toimivaltaansa ilman epäpuhtauksien vähentämistä koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Toiseksi valituksenalaisen tuomion perustelut ovat puutteelliset, koska tuomioon ei sisälly perusteluja sille, miltä osin kyseinen asetus koskee kantajia suoraan. Unionin yleinen tuomioistuin päättelee lisäksi asian koskevan kantajia suoraan pelkästään sen perusteella, että direktiivissä 2007/46/EY2 kielletään asettamasta liikennekieltoja ajoneuvoille, jotka ovat Euro-6-standardin mukaisia. Myös tällainen direktiivin 2007/46 tulkinta on virheellinen.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kolmanneksi oikeudellisesti virheellisesti ja muun muassa asetuksen (EY) N:o 715/20073 5 artiklan 3 kohdan vastaisesti, ettei komissiolla ollut toimivaltaa antaa asetusta 2016/646 sen konkreettisessa muodossa. Unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon sitä, että komissiolla oli laaja harkintavalta, kun se määritti asetuksessa 2016/646 vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut pakokaasupäästöille ajonaikaisten päästöjen (RDE) testimenettelyssä. Toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin arvioi, kyse ei ole asetuksen N:o 715/2007 raja-arvojen muuttamisesta vaan uudelle ja omalaatuiselle mittausmenettelylle välttämättömistä täsmennyksistä (mittapoikkeamat).

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi neljänneksi oikeudellisesti virheellisesti, että asetuksen 2016/646 osittainen kumoaminen on oikeudellisesti mahdollista. Se ei nimittäin ottanut huomioon, ettei mittausmenettelyä voida käytännössä toteuttaa ilman vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja ja että komissio edellytti nimenomaisesti ajonaikaisten päästöjen (RDE) testimenettelyn pakottavuutta korjauskerrointen käyttöönoton hyväksymiseksi.

Toissijaisesti Saksan hallitus väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin ottanut riittävästi huomioon, ettei unionin lainsäätäjän ole mahdollista antaa uutta asetusta tuomiossa asetetussa määräajassa. Tuomiossa mitättömäksi todetun säännöstön vaikutukset on täten pysytettävä voimassa huomattavasti pidemmän enimmäismääräajan kuin 12 kuukauden ajan tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

____________

1 Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 20.4.2016 annettu komission asetus (EU) 2016/646 (EUVL 2016, L 109, s. 1).

2     Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (EUVL 2007, L 263, s. 1).

3 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s.1).