Language of document :

Odvolanie podané 22. januára 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Európska komisia

(vec C-177/19 P)

Jazyk konania: španielčina a francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: J. Möller, S. Eisenberg a D. Klebs, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16,

zamietol žaloby,

uložil žalobcom povinnosť nahradiť trovy konania pred Súdnym dvorom a pred Všeobecným súdom,

subsidiárne pozmenil vyššie uvedený rozsudok v bode 3 výroku v tom zmysle, že účinky zrušeného ustanovenia zostanú zachované počas maximálnej doby značne dlhšej než 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza na podporu svojho odvolania štyri odvolacie dôvody:

Po prvé, Všeobecný súd nesprávne vyhlásil žalobu za prípustnú. Tento súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že uznal, že žalujúce obce sú nariadením (EÚ) 2016/6461 priamo dotknuté pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa prijímania opatrení v rámci boja proti znečisťovaniu ovzdušia.

Po druhé poukazuje na chýbajúce odôvodnenie, pretože neobsahuje odôvodnenie ohľadom priamej dotknutosti žalobcov. Všeobecný súd dospel k záveru o priamej dotknutosti žalobcov len na základe toho, že smernica 2007/46/ES2 zakazuje ukladanie zákazov prejazdu vozidlám spĺňajúcim normu Euro 6. Aj tento výklad smernice 2007/46 je nesprávny.

Po tretie Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že predovšetkým v rozpore s článkom 5 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 715/20073 uznal, že Komisia nebola oprávnená prijať nariadenie 2016/646 v jeho konkrétnej podobe. Všeobecný súd prehliadol, že Komisia mala značný priestor na voľnú úvahu pri stanovovaní v nariadení 2016/646 faktorov zhody pre meranie výfukových plynov v rámci testu emisií pri skutočnej jazde. Na rozdiel od posúdenia zo strany Všeobecného súdu nešlo o zmenu limitných hodnôt stanovených nariadením č. 715/2007, ale o špecifikácie nevyhnutné s ohľadom na novosť a osobitosť postupu merania (prahy tolerancie pre monitorovanie).

Po štvrté Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že uznal, že je právne možné zrušiť časť nariadenia 2016/646. Pritom však nezohľadnil, že postup merania nemožno prakticky uskutočniť bez faktorov zhody a že Komisia záväznosť testu emisií pri skutočnej jazde na účely schválenia výslovne podmienila zavedením korekčných faktorov.

Subsidiárne nemecká vláda uvádza, že Všeobecný súd nedostatočne zohľadnil, že normotvorca Únie nemôže prijať novú úpravu v lehote stanovenej v rozsudku. Z tohto dôvodu treba zachovať účinky úpravy, ktorá bola zrušená rozsudkom, počas maximálnej doby značne dlhšej než 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

____________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 2016, s. 1).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 2007, s.1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1).