Language of document :

Överklagande ingett den 22 januari 2019 av Förbundsrepubliken Tyskland av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 december 2018 i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid mot kommissionen

(Mål C-177/19 P)

Rättegångsspråk: spanska och franska

Parter

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: J. Möller, S. Eisenberg och D. Klebs)

Övriga parter i målen: Europeiska kommissionen, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 13 december 2018 i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16,

ogilla talan,

förplikta sökandena att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit vid tribunalen och domstolen, och

alternativt, ändra punkt 3 i domslutet i nämnda dom på så sätt att domstolen förordnar om att verkningarna av den ogiltigförklarade bestämmelsen ska bestå för en maxperiod som är betydligt längre än tolv månader från och med den dag som domen vinner laga kraft.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat fyra rättsliga grunder.

Första grunden: Tribunalen gjorde fel då den fann att talan i de tre målen kunde tas upp till sakprövning. Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den fann att de aktuella kommunerna, tillika sökanden vid tribunalen, var direkt berörda av förordning (EU) 2016/6461 vid utövandet av sina befogenheter när det gäller luftföroreningsbekämpning.

Andra grunden: Tribunalen har grovt underlåtit att lämna en motivering till den överklagade domen. Det saknas nämligen motivering när det gäller frågan i vilken utsträckning som förordningen berör sökandena direkt. Tribunalen ansåg att sökandena var direkt berörda redan av den anledningen att direktiv 2007/46/EG2 innehåller ett förbud mot att införa förbud mot trafik med fordon som uppfyller Euro 6-normen. Denna tolkning av direktiv 2007/46 är felaktig likaså.

Tredje grunden: Tribunalen gjorde fel i juridiskt hänseende och bröt mot artikel 5.3 i förordning (EG) nr 715/20073 då den slog fast att kommissionen inte var behörig att anta förordning 2016/646 såsom den utformats konkret. Tribunalen underlät att beakta att kommissionen hade ett betydande utrymme för eget skön då den i förordning 2016/646 angav överensstämmelsefaktorer för mätning av utsläpp vid provning vid verklig körning (real driving emission (RDE)). I motsats till vad tribunalen kom fram till rör det sig inte om någon ändring av de gränsvärden som fastställs i förordning nr 715/2007, utan om nödvändiga specificeringar på grund av att provningsförfarandet är nytt och specifikt (toleransmarginaler).

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den slog fast att det var juridiskt möjligt att ogiltigförklara förordning 2016/646 till viss del. Tribunalen underlät därvid att beakta att det i rent praktiskt hänseende inte går att genomföra mätningen utan överensstämmelsefaktorer, och att kommissionen uttryckligen hade föreskrivit att det var en förutsättning att överensstämmelsefaktorer infördes för att RDE-provningen skulle bli obligatorisk såvitt avser typgodkännanden.

Alternativt gör den tyska regeringen gällande att tribunalen underlåtit att i vederbörlig ordning beakta att det är omöjligt för unionslagstiftaren att anta ett nytt regelverk inom det rådrum som fastställs i den överklagade domen. Det finns därför skäl att låta verkningarna av den genom den överklagade domen ogiltigförklarade bestämmelsen bestå för en maxperiod som är betydligt längre än tolv månader från och med den dag då domen vinner laga kraft.

____________

1 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 2016, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 2007, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 2007, s. 1).