Language of document :

Жалба, подадена на 30 януари 2019 г. от Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 22 ноември 2018 г. по съединени дела T-274/16 и Т-275/16, Saleh Thabet и др./Съвет

(Дело C-72/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (представители: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, Solicitors)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да отмени обжалваното решение,

сам да постанови окончателно решение по делото, като отмени обжалваните актове в частта им, отнасяща се до жалбоподателите,

при условията на евентуалност, да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да се произнесе, като се съобрази с правните изводи на Съда, и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите в производствата пред Съда и Общия съд.

Основания и основни доводи

Първо основание — Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че Съветът не е бил длъжен да провери дали египетските власти са зачели основните права в Съюза на жалбоподателите.

Второ основание — Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че Съветът не е бил длъжен да провери дали съдебните производства и разследвания относно жалбоподателите се отнасят до действия, които могат да подкопаят правовата държава в Египет.

Трето основание — Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката при позоваването на дело № 10427 (твърдения за Al Watany Bank).

Четвърто основание — Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката при позоваването на дело № 8897 (дело относно подновяване на частно жилище).

Пето основание — Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката при позоваването на дело № 756 (твърдение относно подаръците от предприятието Al-Ahram) и дело № 53 (твърдение относно подаръците от Dar El Tahrir)

Шесто основание — Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е допуснал явна грешка в преценката при позоваването на дело № 144 (твърдение относно изпиране на пари).

____________