Language of document :

Appel iværksat den 30. januar 2019 af Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh og Khadiga Mahmoud El Gammal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 22. november 2018 i de forenede sager T-274/16 og T-275/16, Saleh Thabet m. fl. mod Rådet

(Sag C-72/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh og Khadiga Mahmoud El Gammal (ved D. Anderson, QC, B. Kennelly, QC, barrister J. Pobjoy og solicitors G. Martin, C. Enderby Smith og F. Holmey)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Domstolen træffer endelig afgørelse i sagen og annullerer de omtvistede retsakter, for så vidt som de vedrører appellanterne.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på, at denne kan træffe afgørelse i overensstemmelse med Domstolens retlige bedømmelse.

Rådet tilpligtes at betale appellanternes omkostninger i sagen for Domstolen og Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første anbringende, hvorved det gøres gældende, at Retten begik en fejl, da den fastslog, at Rådet ikke var forpligtet til at undersøge, om de egyptiske myndigheder havde overholdt appellanternes grundlæggende EU-rettigheder.

Andet anbringende, hvorved det gøres gældende, at Retten begik en fejl, da den fastslog, at Rådet ikke var forpligtet til at undersøge, om de retslige procedurer og undersøgelserne vedrørende appellanterne angik handlinger af en sådan karakter, at de undergravede retsstatsprincippet i Egypten.

Tredje anbringende, hvorved det gøres gældende, at Retten begik en fejl, da den fastslog, at Rådet ikke havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn, da det lagde sag nr. 10427 (anklagerne om Al Watany Bank) til grund.

Fjerde anbringende, hvorved det gøres gældende, at Retten begik en fejl, da den fastslog, at Rådet ikke havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn, da det lagde sag nr. 8897 (anklagerne om renovering af privat villa) til grund.

Femte anbringende, hvorved det gøres gældende, at Retten begik en fejl, da den fastslog, at Rådet ikke havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn, da det lagde sag nr. 756 (anklagerne om Al-Ahram Establishment-gaverne) og sag nr. 53 (anklagerne om Dar El Tahrir-gaverne) til grund.

Sjette anbringende, hvorved det gøres gældende, at Retten begik en fejl, da den fastslog, at Rådet ikke havde anlagt et åbenbart urigtigt skøn, da det lagde sag nr. 144 (anklagerne om hvidvask af penge) til grund.

____________