Language of document :

Odvolanie podané 30. januára 2019: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 22. novembra 2018 v spojených veciach T-274/16 a T-275/16, Saleh Thabet a iní/Rada

(vec C-72/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (v zastúpení: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitors)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

sám v tejto veci vydal konečný rozsudok a zrušil napadnuté akty v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľov,

subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu, aby vo veci rozhodol v súlade s právnym posúdením Súdneho dvora, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania vynaložené odvolateľmi v konaní pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada nebola povinná overiť, či egyptské orgány dodržali základné práva EÚ odvolateľov.

Druhý odvolací dôvod založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada nebola povinná overiť, či sa súdne konanie a vyšetrovanie, ktorého účastníkmi boli odvolatelia, týkali takých aktov, ktoré by mohli ohroziť právny štát v Egypte.

Tretí odvolací dôvod založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada sa nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď vychádzala z veci č. 10427 (Al Watany Bank Allegations).

Štvrtý odvolací dôvod založený na tom, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že Rada sa nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď vychádzala z veci č. 8897 (Private Villa Refurbishment Case).

Piaty odvolací dôvod založený na tom, že Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že Rada sa nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď vychádzala z veci č. 756 (Al-Ahram Establishment Gifts Allegation) a veci č. 53 (Dar El Tahrir Gifts Allegation).

Šiesty odvolací dôvod založený na tom, že Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že Rada sa nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď odkazovala na vec č. 144 (Money Laundering Allegation).

____________