Language of document :

Överklagande ingett den30 januari 2019 av Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 22 november 2018 i förenade målen T-274/16 och T-275/16, Saleh Thabet m.fl. mot rådet

(Mål C-72/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (ombud: D. Anderson, QC, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, och G. Martin, C. Enderby Smith och F. Holmey, Solicitors)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

själv slutligt döma i målet och ogiltigförklara de omtvistade rättsakterna i den del de rör klagandena,

alternativt återförvisa målet till tribunalen för nytt avgörande, i enlighet med domstolens rättsliga bedömning, och

förplikta rådet att betala klagandenas rättegångskostnader i domstolen och tribunalen.

Grunder och huvudargument

Den första grunden: Klagandena gör gällande att tribunalens bedömning, att rådet inte var skyldigt att kontrollera att de egyptiska myndigheterna hade iakttagit klagandenas grundläggande EU-rättigheter, är felaktig.

Den andra grunden: Klagandena gör gällande att tribunalens bedömning, att rådet inte var skyldigt att kontrollera att de domstolsförfaranden och undersökningar som berör klagandena rör rättsakter som är av sådan beskaffenhet att de kan undergräva rättsstatsprincipen i Egypten, är felaktig.

Den tredje grunden: Klagandena gör gällande att tribunalens bedömning, att rådet inte gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den grundade sig på mål nr 10427 (Påståenden avseende Al Watany Bank), är felaktig.

Den fjärde grunden: Klagandena gör gällande att tribunalens bedömning, att rådet inte gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den grundade sig på mål nr 8897 (Renovering av en privat villa), är felaktig.

Den femte grunden: Klagandena gör gällande att tribunalens bedömning, att rådet inte gjorde en uppenbart oriktig bedömning när det grundade sig på mål nr 756 (Påstående om gåvor från företaget Al-Ahram) och mål nr 53 (Anklagelse avseende gåvor från Dar El Tahrir), är felaktig.

Den sjätte grunden: Klagandena gör gällande att tribunalens bedömning, att rådet inte gjorde en uppenbart oriktig bedömning när det grundade sig på mål nr 144 (Påstående om penningtvätt), är felaktig.

____________